Lich thi thang 7/2017

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn   262B C1608K 1-Jul 15:30 Lab Sem2 Java2…

Comments Off on Lich thi thang 7/2017

LỊCH THI LẠI THÁNG 7/2017

LỊCH THI LẠI THÁNG 7/2017   Lớp Ngày Bắt đầu Môn Retake 4-Jul 17:30 Các môn thực hành ACCP Retake…

Comments Off on LỊCH THI LẠI THÁNG 7/2017

Lịch thi tháng 5 cập nhật

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn Trông thi/Hội đồng PJ 187 C1501QK 5-May  …

Comments Off on Lịch thi tháng 5 cập nhật

LỊCH THI LẠI THÁNG 6/2017  

  Lớp Ngày Bắt đầu Môn Retake 9-Jun 17:30 Các môn thực hành ACCP Retake 13-Jun 18:00 Các môn lý…

Comments Off on LỊCH THI LẠI THÁNG 6/2017  

LỊCH THI LẠI THÁNG 4/2017

LỊCH THI LẠI THÁNG 4/2017   Lớp Ngày Bắt đầu Môn Retake 7-Apr 17:30 Các môn thực hành ACCP Retake…

Comments Off on LỊCH THI LẠI THÁNG 4/2017