Thông báo chuyển giờ học mùa đông

Để thuận tiện cho các bạn đi học trong mùa đông, Ban Giám đốc Trung tâm quyết định lùi lịch học các lớp giờ G và H muộn hơn 30 phút.

Comments Off on Thông báo chuyển giờ học mùa đông