Hanoi-Aptech | Trường đào tạo lập trình viên quốc tế

Tin tức

Lịch thi tháng 8/2019 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 8/2019 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 127 A1608M 31-Aug 13:30 Class Sem4 Project Sem4 114 C1708M 14-Aug 19:45 Lab Sem3 WF Theory 115 C1708M 15-Aug 19:45 Lab Sem3 WF Practical 118 C1712H […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 7/2019 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 7/2019 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 102 C1712H 15-Jul 9:30 Lab Sem2 Bdata Theory 108 C1810GH 26-Jul 8:00 Lab Sem2 Java2 Theory 109 C1810GH 26-Jul 9:00 Lab Sem2 Java2 Practical 101 C1812M […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 6/2019 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 6/2019 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 87 A1608M 13-Jun 19:45 Lab Sem4 Android Theory 90 A1608M 15-Jun 19:45 Lab Sem4 Android Practical 62A C1608L 1-Jun 8:30 Class Sem4 Project Sem4 93 C1712H […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 5/2019 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 5/2019 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 65 A1608M 8-May 19:45 Lab Sem4 WebServ Theory 67 A1608M 9-May 19:45 Lab Sem4 WEBSERV Practical 42A C1708M 2-May 19:00 Lab Sem2 PHP Theory 43A C1708M […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 4/2019 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 4/2019 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 55 A1603M 19-Apr 19:45 Lab Sem3 WCF Theory 59 A1603M 20-Apr 19:45 Lab Sem3 WCF Practical 52 A1608M 17-Apr 19:45 Lab Sem4 XMJ Theory 53 A1608M […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 3/2019 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 3/2019 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 23A A1603M 2-Mar 19:45 Lab Sem3 Web1 Practical 37 A1608M 18-Mar 19:45 Lab Sem4 EJB Theory 39 A1608M 21-Mar 19:45 Lab Sem4 EJB Practical 42 C1708M […]

Chi tiết »
danh sách các công ty tuyển dụng phần mềm
0919 550 182