Chương trình Lập trình viên Quốc tế ADSE (Advanced Diploma in Software Engineering) là chương trình được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu nhu cầu và thực trạng của ngành CNTT hiện nay. Chương trình dựa theo tiêu chuẩn của Aptech, trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng xây dựng hệ thống, thiết kế nền tảng lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển các phần mềm ứng dụng, điện toán đám mây, cập nhật các công nghệ mới nhất mà doanh nghiệp đang triển khai và nhiều hơn nữa kinh nghiệm thực tế từ các dự án.

Chương trình ADSE nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, thuận lợi cho các bạn học viên muốn liên thông lên các trường đại học trong và ngoài nước. Cho phép học viên học tiếp lên chương trình Cử Nhân tại các đại học nổi tiếng như Middlesex University, Lincoln University College  and Swinburne University of Technology, …

HỌC SINH THPT

Học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 yêu thích máy tính & công nghệ, có định hướng theo đuổi ngành Công nghệ thông tin trong tương lai.

SINH VIÊN

Sinh viên CNTT muốn bổ sung kiến thức & thực hành chuyên nghiệp hoặc sinh viên ngành khác muốn chuyển sang học lập trình.

NGƯỜI ĐI LÀM

Người làm trong ngành CNTT muốn trau đồi chuyên môn, cập nhập công nghệ mới hoặc người mới muốn chuyển sang lập trình.


LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỘC QUYỀN APTECH

LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ ADSE (2 năm - 4 kỳ)

 • Explain the basic concept of program, including variable, data types and expressions
 • Explain the basic Flow Control of a C program
 • Explain point of C program focusing data and structured programming
 • Explain array, structures, pointers, basic arithmetic and other basic data structures
 • Giới thiệu về Web
 • Giới thiệu về HTML5
 • Định dạng văn bản sử dụng các thẻ
 • Tạo siêu liên kết và thẻ neo
 • Giới thiệu về CSS3
 • Sử dụng Style Sheet định dạng
 • Hiển thị hình ảnh và hoạt cảnh CSS3
 • Tạo thẻ định dạng và phân chia bố cục web
 • Tạo bảng
 • Biểu mẫu HTML5
 • Audio và Video HTML5
 • Giới thiệu về Javascript
 • Toán tử và câu lệnh
 • Vòng lặp và mảng
 • Hàm chức năng và đối tượng
 • Xây dựng ứng dụng web mobile
 • Canvas và Javascript
 • Web lưu trữ HTML5
 • HTML5 Địa lý và APIs
 • Giới thiệu về thiết kế giao diện người dùng
 • Giới thiệu về Thiết kế trải nghiệm người dùng
 • Hiểu về Responsive Web Design
 • Hiểu các chiến lược để thiết kế web đáp ứng
 • Sử dụng các mẫu RWD phổ biến trong thiết kế di động
 • Nghiên cứu khả năng sử dụng trong thiết kế web đáp ứng
 • Hiểu Công cụ Figma
 • Thiết kế website bằng công cụ Figma
 • Thiết kế và phát triển website bằng React JS
 • Tìm hiểu JSX trong ReactJs Xử lý sự kiện (Event) trong ReactJS
 • Cơ bản về Router trong ReactJs
 • Tìm hiểu các cách viết style cho React JS
 • Vòng đời của một component trong Reactjs
 • Xây dựng ứng dung CRUD đơn giản với ReactJS

Làm đồ án theo nhóm và gửi báo cáo cho Aptech Ấn Độ

 • Các khái niệm về hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Mô hình quan hệ thực thể (E-R) và chuẩn hoá
 • Giới thiệu SQL Server
 • SQL Azure
 • Transact-SQL
 • Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu
 • Tạo bảng
 • Truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 • Querie và Join nâng cao
 • Sử dụng View, Stored Procedure và truy vấn siêu dữ liệu
 • Lập chỉ mục
 • Trigger
 • Lập trình Transact-SQL
 • Transaction
 • Xử lý lỗi
 • Giới thiệu về SQL Server
 • Các tính năng mới của SQL Server
 • Cải tiến trong SQL Server
 • Nâng cấp bảo mật và làm việc với JSON
 • PolyBase, Query Store, và Stretch Database
 • Các công cụ cải thiện hiệu suất và các cải tiến của Transact-SQL
 • Giới thiệu về PHP
 • Khái niệm cơ bản và cú pháp PHP
 • Kiểu dữ liệu và chuỗi PHP
 • Biến và toán tử trong PHP
 • Các câu lệnh và mảng điều khiển luồng và có điều kiện
 • Xử lý biểu mẫu
 • Làm việc với hàm trong PHP
 • Quản lý cookie và phiên trong PHP
 • Quản lý cơ sở dữ liệu bằng PHP
 • Các tính năng nâng cao của PHP
 • Xử lý tệp và xử lý ngoại lệ trong PHP
 • Khái niệm hướng đối tượng trong PHP
 • Các phương thức trong PHP và các khái niệm OOP khác
 • Khái niệm web PHP
 • PHP – AJAX
 • Thiết lập môi trường
 • Giới thiệu về Laravel
 • Viết một ứng dụng đơn giản
 • Tạo một ứng dụng web
 • The Eloquent ORM: kỹ thuật lập trình giúp ánh xạ các bản ghi dữ liệu trong hệ quản trị CSDL
 • Triển khai hoạt động CRUD (Create, Read, Update, Delete)
 • Giới thiệu XML
 • Namespace
 • Document Type Definition (DTD)
 • Schema
 • Stylesheet
 • XSL và XSLT
 • Thông tin thêm về XSLT
 • Giới thiệu về JSON
 • Làm việc với dữ liệu JSON
 • JSON trong cuộc sống
 • Giới thiệu về Java
 • Phát triển ứng dụng trong Java
 • Biến và toán tử
 • Cấu trúc rẽ nhánh
 • Cấu trúc lặp
 • Lớp và đối tượng
 • Phương thức và các đặc tả truy cập
 • Mảng và chuỗi
 • Modifiers and Packages
 • Thừa kế và đa hình
 • Interface và lớp lồng
 • Ngoại lệ
 • Các API mới về ngày và giờ
 • Chú thích và mã hóa Base64
 • Lập trình chức năng trong Java
 • Stream API
 • Lập trình chức năng (tiếp theo)
 • Các tính năng bổ sung của Java 8
 • Ngoại lệ và đánh giá
 • java.lang package
 • Collections API
 • Generics
 • Xử lý tập tin trong Java
 • Các tính năng mới trong xử lý tập tin
 • Giới thiệu về Thread
 • Đa luồng và truy cập đồng thời
 • JDBC API (Java Database Connectivity API)
 • Tính năng nâng cao của JDBC
 • Design Patterns
 • Quốc tế hoá và bản địa hoá
 • Advanced Concurrency and Parallelism
 • Cách thiết kế lớp trong Java
 • Lập trình hiệu quả với Lambda
 • Cấu trúc dữ liệu trong Java
 • Java Logging API và ResourceBundle

Làm đồ án theo nhóm và bảo vệ trước hội đồng tại trung tâm Aptech-Hanoi

 • Bắt đầu với C#
 • Biến và kiểu dữ liệu trong C#
 • Câu lệnh và toán tử
 • Cấu trúc lập trình C#
 • Mảng
 • Lớp và phương thức
 • Thừa kế và đa hình
 • Lớp trừu tượng và interface
 • Thuộc tính và chỉ mục
 • Namespace
 • Xử lý ngoại lệ
 • Sự kiện, delegate và collection
 • Generics and Iterators
 • Phương thức và dữ liệu nâng cao
 • Các khái niệm nâng cao trong C#
 • Mã hóa và giải mã dữ liệu
 • Tạo cơ sở dữ liệu & bộ sưu tập
 • Lược đồ dữ liệu
 • Mô hình dữ liệu
 • Trình xác thực dữ liệu
 • Chèn, cập nhật, xóa và truy vấn tài liệu
 • Chiếu, giới hạn bản ghi, bỏ qua bản ghi, sắp xếp bản ghi, lập chỉ mục, tổng hợp
 • Learn the fundamentals of NodeJS
 • Develop Dynamic Web Applications with NodeJS
 • Learn Express.JS in depth
 • Work with Asynchronous Programming and API Sever
 • Use MySQL and MongoDB with NodeJS
 • Understand Authentication and Security
 • Deoloy NodeJS Applications
 • Ngoại lệ và đánh giá
 • java.lang package
 • Collections API
 • Generics
 • Xử lý tập tin trong Java
 • Các tính năng mới trong xử lý tập tin
 • Giới thiệu về Thread
 • Đa luồng và truy cập đồng thời
 • JDBC API (Java Database Connectivity API)
 • Tính năng nâng cao của JDBC
 • Design Patterns
 • Quốc tế hoá và bản địa hoá
 • Advanced Concurrency and Parallelism
 • Cách thiết kế lớp trong Java
 • Lập trình hiệu quả với Lambda
 • Cấu trúc dữ liệu trong Java
 • Java Logging API và ResourceBundle
 • Giới thiệu về kiến trúc của ứng dụng web ASP.NET MVC
 • Controller trong ASP.NET MVC và các phương thức Action
 • View trong ASP.NET MVC
 • Model trong ASP.NET MVC
 • Hợp lệ dữ liệu (Validation) và Đặc tả dữ liệu (Annotation)
 • Truy xuất dữ liệu bằng LINQ với Entity Framework
 • Sử dụng Layout và nhúng CSS cho trang web
 • JavaScript, JQuery và AJAX.
 • Quản lý trạng thái (State) trong ASP.NET MVC
 • Xác thực và định danh
 • Bảo mật và mã hóa dữ liệu.
 • Toàn cầu hóa ứng dụng
 • Kiểm tra sửa lỗi và triển khai ứng dụng
 • Tổng quan về Windows Azure
 • Tìm hiểu về ASP.NET Web API Services
 • Truy xuất và quản lý dữ liệu trên ASP.NET Web API
 • Lưu trữ trên Windows Azure
 • Tìm hiểu về WCF Services
 • Service Bus trên Windows Azure
 • Windows Azure SQL Database
 • Cách triển khai ứng dụng web (Web App) và các dịch vụ (Services)

Làm đồ án cuối kỳ theo nhóm và gửi báo cáo cho Aptech Ấn Độ

 • Tổng quan J2EE:
  • Các kỹ thuật phát triển web trong J2EE
  • Các thành phần J2EE
 • Servlet căn bản:
  • Giới thiệu công nghệ Servlet
  • Servlet Container
  • Servlet API
 • Java Server Page (JSP):
  • Giới thiệu JSP
  • Mô hình lập trình JSP
  • Các công nghệ hiển thị trên JSP
  • Session, Cookies
  • Custom Tags
 • Servlet nâng cao:
  • Chu trình sống của Servlet
  • Events, Listeners & Filter
  • Quan hệ giữa Servlet & JSP
 • Mô hình MVC và áp dụng trong JSP/Servlet:
  • Mô hình MVC
  • Ứng dụng với JSP & Servlet
 • Secure, Exception & Error handling:
  • Cấu hình Security
  • Exception & Error
 • Introduction to Spring Framework
 • Spring Core
 • Spring Data Access
 • Spring Web MVC Framework
 • Spring Security
 • Spring Testing
 • Spring Boot
 • Spring Cloud and Spring Microservices
 • Giới thiệu về Java EE
 • Kiến trúc ứng dụng doanh nghiệp
 • Giới thiệu về phát triển ứng dụng Web
 • Các tài nguyên của ứng dụng
 • Java Servlet
 • Java Server Page
 • Giới thiệu về Java Server Face
 • Tạo website bằng Java Server Face
 • Facelets
 • Enterprise JavaBean
 • Java Persistence API
 • Transactions
 • Các thành phần của dịch vụ Java Message
 • Xây dựng các dịch vụ Web với JAX-WS và JAX-RS
 • Bảo mật Java Web
 • Giới thiệu về Dịch vụ Web
 • SOAP, WSDL, và UDDI
 • Điểm cuối dịch vụ Web
 • Thiết kế dịch vụ Web cho client
 • JAX-WS
 • Dịch vụ Web RESTful

Làm đồ án theo nhóm và bảo vệ trước hội đồng tại trung tâm Aptech-Hanoi

TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ
NGAY HÔM NAY!

Nhận thông tin chi tiết về khóa học và học bổng


Chuyên gia lập trình website

Chuyên gia phát trển ứng dung Java

Chuyên gia phân tích hệ thống

Chuyên gia phát triển ứng dụng

Phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Lập trình viên cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Server

Chuyên gia phát triển ứng dụng di động

Chuyên viên phát triển ứng dụng thương mại điện tử

Chuyên gia phát triển ứng dụng điện toán đám mây

Phát triển ứng dụng web với PHP, Java EE hoặc MVC.NET

Học viên sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo Lập trình viên Quốc Tế ADSE thay vì làm việc tại các doanh nghiệp, có thể theo học tiếp từ 1.5 năm đến 2 năm để lấy bằng Cử nhân CNTT Quốc Tế tại các trường Đại học là đối tác của Aptech. Sau khi có bằng Cử nhân có thể học tiếp để lấy bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ (Xem chi tiết).

Chương trình học Cách đóng Theo kỳ (VNĐ) Theo năm (VNĐ) Đóng hết (VNĐ)

LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ 2 NĂM

6 tháng lần 1
23.115.000
45.231.000
86.281.000
6 tháng lần 2
23.115.000
6 tháng lần 3
23.115.000
45.231.000
6 tháng lần 4
23.115.000

LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ 1 NĂM

6 tháng lần 1
23.115.000
45.231.000
6 tháng lần 2
23.115.000

Cam kết việc làm

Được giới thiệu thực tập tại các doanh nghiệp sau 6 tháng học. Cam kết việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

Song bằng Quốc Tế

Nhận Bằng Advanced Diploma in Software Engineering có giá trị trên 40 quốc gia. Liên thông ĐH Quốc Tế lấy bằng Cử nhân CNTT.

Chương trình toàn diện

Chương trình học toàn diện, tập trung thực hành. Cập nhật công nghệ liên tục, bám sát nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp.

Giảng viên giàu kinh nghiệm

Đội ngũ giảng viên có trình chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm làm dự án tại các công ty, tập đoàn lớn. 

Tham gia dự án thực tế

Làm đồ có tính thực tiễn cao theo nhóm. Tham gia dự án theo năng lực tại doanh nghiệp thực tập.

Bảo hành khóa học

Miễn phí tham gia dự thính không giới hạn tất cả các môn học trong khung chương trình. 

100% học viên Aptech có việc làm đúng chuyên ngành

“Chúng tôi không chạy theo công nghệ. Aptech đón đầu công nghệ!”