Chương trình Lập trình viên Quốc tế ADSE (Advanced Diploma in Software Engineering) là chương trình được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu nhu cầu và thực trạng của ngành CNTT hiện nay. Chương trình dựa theo tiêu chuẩn của Aptech, trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng xây dựng hệ thống, thiết kế nền tảng lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển các phần mềm ứng dụng, điện toán đám mây, cập nhật các công nghệ mới nhất mà doanh nghiệp đang triển khai và nhiều hơn nữa kinh nghiệm thực tế từ các dự án.

Chương trình ADSE nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, thuận lợi cho các bạn học viên muốn liên thông lên các trường đại học trong và ngoài nước. Cho phép học viên học tiếp lên chương trình Cử Nhân tại các đại học nổi tiếng như Middlesex University, Lincoln University College  and Swinburne University of Technology, …

HỌC SINH THPT

Học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 yêu thích máy tính & công nghệ, có định hướng theo đuổi ngành Công nghệ thông tin trong tương lai.

SINH VIÊN

Sinh viên CNTT muốn bổ sung kiến thức & thực hành chuyên nghiệp hoặc sinh viên ngành khác muốn chuyển sang học lập trình.

NGƯỜI ĐI LÀM

Người làm trong ngành CNTT muốn trau đồi chuyên môn, cập nhập công nghệ mới hoặc người mới muốn chuyển sang lập trình.


LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỘC QUYỀN APTECH

LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ ADSE (2 năm - 4 kỳ)

 • Giới thiệu về Web
 • Giới thiệu về HTML5
 • Định dạng văn bản sử dụng các thẻ
 • Tạo siêu liên kết và thẻ neo
 • Giới thiệu về CSS3
 • Sử dụng Style Sheet định dạng
 • Hiển thị hình ảnh và hoạt cảnh CSS3
 • Tạo thẻ định dạng và phân chia bố cục web
 • Tạo bảng
 • Biểu mẫu HTML5
 • Audio và Video HTML5
 • Giới thiệu về Javascript
 • Toán tử và câu lệnh
 • Vòng lặp và mảng
 • Hàm chức năng và đối tượng
 • Xây dựng ứng dụng web mobile
 • Canvas và Javascript
 • Web lưu trữ HTML5
 • HTML5 Địa lý và APIs
 • Khái niệm cơ bản của Bootstrap
 • Lập trình trong Bootstrap
 • Khái niệm cơ bản của jQuery
 • Hàm, Widget, Plugin trong jQuery
 • Tạo responsive bằng Bootstrap
 • Tạo website có khả năng responsive với Bootstrap và jQuery

Làm đồ án theo nhóm và gửi báo cáo cho Aptech Ấn Độ

 • Các khái niệm về hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Mô hình quan hệ thực thể (E-R) và chuẩn hoá
 • Giới thiệu SQL Server 2012
 • SQL Azure
 • Transact-SQL
 • Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu
 • Tạo bảng
 • Truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 • Querie và Join nâng cao
 • Sử dụng View, Stored Procedure và truy vấn siêu dữ liệu
 • Lập chỉ mục
 • Trigger
 • Lập trình Transact-SQL
 • Transaction
 • Xử lý lỗi
 • Giới thiệu về SQL Server 2017
 • Các tính năng mới của SQL Server 2017
 • Cải tiến trong SQL Server 2017
 • Nâng cấp bảo mật và làm việc với JSON
 • PolyBase, Query Store, và Stretch Database
 • Các công cụ cải thiện hiệu suất và các cải tiến của Transact-SQL
 • Giới thiệu về PHP
 • Cài đặt và cấu hình PHP 7.0.4
 • Xử lý Form trong PHP
 • Biến và biểu thức trong PHP
 • Khai báo kiểu Scalar
 • Các toán tử trong PHP
 • Câu lệnh điều kiện trong PHP
 • Vòng lặp trong PHP
 • Hàm trong PHP
 • Mảng trong PHP
 • Xử lý cơ sở dữ liệu với PHP
 • Cookie trong PHP
 • Session trong PHP
 • Xử lý email trong PHP
 • Các khái niệm OOP
 • Generator Delegation và Throwable Interface
 • Giới thiệu về Laravel Framework trong PHP
 • Cấu trúc MVC trong Laravel Framework
 • Lập trình PHP Laravel Framework kết nối MySQL và xử lý dữ liệu
 • Lập trình web bằng Laravel Framework
 • Bảo mật cùng Laravel Framework

Làm đồ án web theo nhóm và bảo vệ trực tiếp tại trường.

 • Giới thiệu XML
 • Namespace
 • Document Type Definition (DTD)
 • Schema
 • Stylesheet
 • XSL và XSLT
 • Thông tin thêm về XSLT
 • Giới thiệu về JSON
 • Làm việc với dữ liệu JSON
 • JSON trong cuộc sống
 • Giới thiệu về Java
 • Phát triển ứng dụng trong Java
 • Biến và toán tử
 • Cấu trúc rẽ nhánh
 • Cấu trúc lặp
 • Lớp và đối tượng
 • Phương thức và các đặc tả truy cập
 • Mảng và chuỗi
 • Modifiers and Packages
 • Thừa kế và đa hình
 • Interface và lớp lồng
 • Ngoại lệ
 • Các API mới về ngày và giờ
 • Chú thích và mã hóa Base64
 • Lập trình chức năng trong Java
 • Stream API
 • Lập trình chức năng (tiếp theo)
 • Các tính năng bổ sung của Java 8
 • Ngoại lệ và đánh giá
 • java.lang package
 • Collections API
 • Generics
 • Xử lý tập tin trong Java
 • Các tính năng mới trong xử lý tập tin
 • Giới thiệu về Thread
 • Đa luồng và truy cập đồng thời
 • JDBC API (Java Database Connectivity API)
 • Tính năng nâng cao của JDBC
 • Design Patterns
 • Quốc tế hoá và bản địa hoá
 • Advanced Concurrency and Parallelism
 • Cách thiết kế lớp trong Java
 • Lập trình hiệu quả với Lambda
 • Cấu trúc dữ liệu trong Java
 • Java Logging API và ResourceBundle
 • Giới thiệu Phân tích hệ thống thông tin
 • Cách tiếp cận để phân tích các hệ thống thông tin
 • Kết hợp các cách tiếp cận để phân tích các hệ thống thông tin
 • Kỹ thuật liên quan đến yêu cầu Capture
 • Các phương pháp phân tích hệ thống doanh nghiệp và cá nhân
 • Quy trình phân tích hệ thống theo hướng tiến trình
 • Quy trình phân tích hệ thống theo hướng đối tượng
 • Kỹ thuật phân tích để hiểu một môi trường tổ chức phức tạp
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp
 • Nguyên tắc thiết kế hệ thống theo yêu cầu và đặc điểm của người sử dụng
 • Thiết kế và đánh giá hệ thống theo yêu cầu và đặc điểm của người sử dụng

Làm dự án Java theo nhóm

 • Bắt đầu với C#
 • Biến và kiểu dữ liệu trong C#
 • Câu lệnh và toán tử
 • Cấu trúc lập trình C#
 • Mảng
 • Lớp và phương thức
 • Thừa kế và đa hình
 • Lớp trừu tượng và interface
 • Thuộc tính và chỉ mục
 • Namespace
 • Xử lý ngoại lệ
 • Sự kiện, delegate và collection
 • Generics and Iterators
 • Phương thức và dữ liệu nâng cao
 • Các khái niệm nâng cao trong C#
 • Mã hóa và giải mã dữ liệu
 • Giới thiệu Các vấn đề chuyên môn trong CNTT
 • Áp dụng các tiêu chuẩn và vấn đề CNTT
 • Cách quản lý dự án CNTT
 • Triển khai phần mềm
 • Quản lý rủi ro CNTT
 • Áp dụng, đánh giá và quản lý phân tích rủi ro
 • Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin
 • Phân tích và ứng dụng quản lý dịch vụ CNTT
 • Chính sách quản lý chất lượng phần mềm
 • Giới thiệu về kiến trúc của ứng dụng web ASP.NET MVC
 • Controller trong ASP.NET MVC và các phương thức Action.
 • View trong ASP.NET MVC.
 • Model trong ASP.NET MVC.
 • Hợp lệ dữ liệu (Validation) và Đặc tả dữ liệu (Annotation).
 • Truy xuất dữ liệu bằng LINQ với Entity Framework.
 • Sử dụng Layout và nhúng CSS cho trang web.
 • JavaScript, JQuery và AJAX.
 • Quản lý trạng thái (State) trong ASP.NET MVC.
 • Xác thực và định danh.
 • Bảo mật và mã hóa dữ liệu.
 • Toàn cầu hóa ứng dụng.
 • Kiểm tra sửa lỗi và triển khai ứng dụng.
 • Giới thiệu về bảo mật ứng dụng Web
 • Giới thiệu về phần mềm độc hại, virus và cách hoạt động của chúng
 • Tấn công dịch vụ và tường lửa
 • Các lỗ hổng trong ứng dụng Web và các biện pháp truy cập
 • An ninh máy chủ
 • Thiết kế các nguyên tắc
 • Tổng quan về Windows Azure.
 • Tìm hiểu về ASP.NET Web API Services.
 • Truy xuất và quản lý dữ liệu trên ASP.NET Web API.
 • Lưu trữ trên Windows Azure.
 • Tìm hiểu về WCF Services.
 • Service Bus trên Windows Azure.
 • Windows Azure SQL Database.
 • Cách triển khai ứng dụng web (Web App) và các dịch vụ (Services).

Làm đồ án cuối kỳ theo nhóm và gửi báo cáo cho Aptech Ấn Độ.

 • Giới thiệu về Agile
 • Phương pháp tiếp cận và nguyên tắc
 • Cách mô hình hóa
 • Vai trò, kỹ năng và cấu trúc nhóm
 • Vòng đời và sản phẩm
 • Sử dụng Agile để quản lý dự án
 • Định nghĩa các yêu cầu và độ ưu tiên của các yêu cầu
 • Phát triển lặp lại và Prototyping
 • Cách tính thời gian thực hiện của một dự án
 • Tổng quan J2EE:
  • Các kỹ thuật phát triển web trong J2EE
  • Các thành phần J2EE
 • Servlet căn bản:
  • Giới thiệu công nghệ Servlet
  • Servlet Container
  • Servlet API
 • Java Server Page (JSP):
  • Giới thiệu JSP
  • Mô hình lập trình JSP
  • Các công nghệ hiển thị trên JSP
  • Session, Cookies
  • Custom Tags
 • Servlet nâng cao:
  • Chu trình sống của Servlet
  • Events, Listeners & Filter
  • Quan hệ giữa Servlet & JSP
 • Mô hình MVC và áp dụng trong JSP/Servlet:
  • Mô hình MVC
  • Ứng dụng với JSP & Servlet
 • Secure, Exception & Error handling:
  • Cấu hình Security
  • Exception & Error
 • Introduction to Spring Framework
 • Spring Core
 • Spring Data Access
 • Spring Web MVC Framework
 • Spring Security
 • Spring Testing
 • Spring Boot
 • Spring Cloud and Spring Microservices
 • Giới thiệu về Java EE
 • Kiến trúc ứng dụng doanh nghiệp
 • Giới thiệu về phát triển ứng dụng Web
 • Các tài nguyên của ứng dụng
 • Java Servlet
 • Java Server Page
 • Giới thiệu về Java Server Face
 • Tạo website bằng Java Server Face
 • Facelets
 • Enterprise JavaBean
 • Java Persistence API
 • Transactions
 • Các thành phần của dịch vụ Java Message
 • Xây dựng các dịch vụ Web với JAX-WS và JAX-RS
 • Bảo mật Java Web
 • Giới thiệu về Dịch vụ Web
 • SOAP, WSDL, và UDDI
 • Điểm cuối dịch vụ Web
 • Thiết kế dịch vụ Web cho client
 • JAX-WS
 • Dịch vụ Web RESTful

Làm dự án Java EE theo nhóm và bảo vệ đồ án trực tiếp tại trường.

 • Giới thiệu về quản lý dự án
 • Phân tích các thông số của dự án
 • Thiết kế các thông số của dự án
 • Kiểm tra dự án
 • Lập báo cáo kết quả của dự án

Chuyên gia lập trình website

Chuyên gia phát trển ứng dung Java

Chuyên gia phân tích hệ thống

Chuyên gia phát triển ứng dụng

Phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Lập trình viên cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Server

Chuyên gia phát triển ứng dụng di động

Chuyên viên phát triển ứng dụng thương mại điện tử

Chuyên gia phát triển ứng dụng điện toán đám mây

Phát triển ứng dụng web với PHP, Java EE hoặc MVC.NET

Học viên sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo Lập trình viên Quốc Tế ADSE thay vì làm việc tại các doanh nghiệp, có thể theo học tiếp từ 1.5 năm đến 2 năm để lấy bằng Cử nhân CNTT Quốc Tế tại các trường Đại học là đối tác của Aptech. Sau khi có bằng Cử nhân có thể học tiếp để lấy bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ (Xem chi tiết).

NCC Education - Anh

Swinburne University – Úc

Middlesex University

Lincoln University College – Malaysia

Chương trình học Cách đóng Theo kỳ (VNĐ) Theo năm (VNĐ) Đóng hết (VNĐ)

LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ 2 NĂM

6 tháng lần 1
23.115.000
45.231.000
86.281.000
6 tháng lần 2
23.115.000
6 tháng lần 3
23.115.000
45.231.000
6 tháng lần 4
23.115.000

LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ 1 NĂM

6 tháng lần 1
23.115.000
45.231.000
6 tháng lần 2
23.115.000

Cam kết việc làm

Được giới thiệu thực tập tại các doanh nghiệp sau 6 tháng học. Cam kết việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

Song bằng Quốc Tế

Nhận Bằng Advanced Diploma in Software Engineering có giá trị trên 40 quốc gia. Liên thông ĐH Quốc Tế lấy bằng Cử nhân CNTT.

Chương trình toàn diện

Chương trình học toàn diện, tập trung thực hành. Cập nhật công nghệ liên tục, bám sát nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp.

Giảng viên giàu kinh nghiệm

Đội ngũ giảng viên có trình chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm làm dự án tại các công ty, tập đoàn lớn. 

Tham gia dự án thực tế

Làm đồ có tính thực tiễn cao theo nhóm. Tham gia dự án theo năng lực tại doanh nghiệp thực tập.

Bảo hành khóa học

Miễn phí tham gia dự thính không giới hạn tất cả các môn học trong khung chương trình. 

100% học viên Aptech có việc làm đúng chuyên ngành

“Chúng tôi không chạy theo công nghệ. Chúng tôi đón đầu công nghệ!”

Trở thành Lập Trình Viên Quốc Tế ngay hôm nay