• Post category:Lịch thi
Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn  
262B C1608K 1-Jul 15:30 Lab Sem2 Java2 Theory  
260A A1608M 1-Jul 8:00 Class Sem1 Project PHP  
263C C1703L 1-Jul 17:30 Lab Sem1 C Theory  
269B C1608K 4-Jul 15:30 Lab Sem2 Java2 Practical  
288 Retake 4-Jul 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP  
270B C1703L 5-Jul 17:30 Lab Sem1 C Practical  
289 Retake 5-Jul 18:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English  
281A T1703H 6-Jul 10:00 Lab Sem1 C Theory  
279A A1408M 7-Jul 19:30 Lab Sem3 Web2 Theory  
282A A1408M 8-Jul 19:30 Lab Sem3 Web2 Practical  
290 T1703H 8-Jul 10:00 Lab Sem1 C Practical  
291 Retake 8-Jul 13:30 Lab ACNA Các môn thực hành ACNA  
292 Retake 13-Jul 19:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP  
293 Retake 18-Jul 18:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English  
294 T1611H 22-Jul 8:30 Class Sem1 Project PHP  
295 C1501QK 22-Jul   Class Sem2 Project2  
296 Retake 26-Jul 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP  
297 C1608K 27-Jul 15:30 Lab Sem2 DCJ Theory  
298 C1608K 28-Jul 15:30 Lab Sem2 DBSJ Theory  
299 C1608K 29-Jul 15:30 Lab Sem2 DCJ & DBSJ Practical  
300 A1603M 31-Jul 19:30 Lab Sem2 PCS Theory  
301 T1703H 31-Jul 10:00 Class Sem1 ePIT