• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo nhà trường thông báo lịch thi học viên tháng 04/2017, các bạn học viên chú ý cập nhật.

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
129 Retake-K6 4-Apr 15h30 Lab-HV Sem4 WPSJ theory (lần 4)
130 Retake-K6 4-Apr 13h30 Lab-HV Sem4 WPSJ Practical (lần 4)
131 Retake-K7 4-Apr 15h30 Lab-HV Sem3 WSAD2 Theory
132 Retake-K7 4-Apr 13h30 Lab-HV Sem3 WSAD2 Practical
133 C1501QK 5-Apr   Lab-HV Sem3 WF II (2) Theory (AWS2)
134 C1501QK 7-Apr   Lab-HV Sem3 WF II (2) Practical (AWS2)
135 Retake-K6 7-Apr 15h30 Lab-HV Sem4 WAJS theory (lần 3)
136 Retake-K6 7-Apr 13h30 Lab-HV Sem4 WAJS Practical (lần 3)
137 Retake-K7 7-Apr 15h30 Lab-HV Sem2 XML Theory (lần 4)
138 Retake 7-Apr 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
139 C1401QG 8-Apr   Class Sem4 Project Sem 4
140 A1608M 10-Apr 19:30 Lab Sem1 SQL Theory
141 A1408M 10-Apr 19:30 Lab Sem3 WF2 Theory 
142 Retake-K6 11-Apr 15h30 Lab-HV Sem4 XMJ Theory (lần 4)
143 Retake-K6 11-Apr 13h30 Lab-HV Sem4 XMJ Practical (lần 4)
144 Retake-K7 11-Apr 15h30 Lab-HV Sem3 AWSAD1 Theory
145 Retake-K7 11-Apr 13h30 Lab-HV Sem3 AWSAD1 Practical
146 Retake 11-Apr 18:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
147 A1608M 12-Apr 19:30 Lab Sem1 SQL Practical
148 A1408M 12-Apr 19:30 Lab Sem3 WF2 Practical 
149 Retake-K6 14-Apr 15h30 Lab-HV Sem4 EJB Theory (lần 3)
150 Retake-K6 14-Apr 13h30 Lab-HV Sem4 EJB Practical (lần 3)
151 Retake-K7 14-Apr 15h30 Lab-HV Sem2 Java1 Theory (lần 4)
152 Retake-K7 14-Apr 13h30 Lab-HV Sem2 Java1 Practical (lần 4)
153 Retake 14-Apr 19:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
87A A1510M 15-Apr 17:30 Lab Sem2 Project Sem 2
154 T1608K 15-Apr 15:30 Class Sem1 Project PHP
155 Retake 15-Apr 13:30 Lab ACNA Các môn thực hành ACNA
156 A1410L 18-Apr 17:30 Lab Sem3 WebForm 2 Theory
157 Retake-K6 18-Apr 15h30 Lab-HV Sem4 WSERV theory (lần 3)
158 Retake-K6 18-Apr 13h30 Lab-HV Sem4 WSERV Practical (lần 3)
159 Retake-K7 18-Apr 15h30 Lab-HV Sem2 Java2 Theory (lần 3)
160 Retake-K7 18-Apr 13h30 Lab-HV Sem2 Java2 Practical (lần 3)
161 Retake 18-Apr 18:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
181 N1611L 19-Apr 17:45 Lab ACNA Adv 2K3M Theory
162 A1410L 20-Apr 17:30 Lab Sem3 WebForm 2 Practical
163 A1603M 21-Apr 19:30 Lab Sem2 Java2 Theory
164 Retake-K6 21-Apr 15h30 Lab-HV Sem4 ADRD theory (lần 2)
165 Retake-K6 21-Apr 13h30 Lab-HV Sem4 ADRD Practical (lần 2)
166 Retake-K7 21-Apr 15h30 Lab-HV Sem2 DCJ&DBSJ Theory (lần 2)
167 Retake-K7 21-Apr 13h30 Lab-HV Sem2 DCJ&DBSJ Practical (lần 2)
168 Retake 21-Apr 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
169 C1601G 22-Apr 8:00 Class Sem2 Project2
182 N1611L 22-Apr 13:30 Lab 2 ACNA Adv 2K3M Practical
170 T1611H 25-Apr 9:30 Lab Sem1 SQL Theory
171 A1603M 25-Apr 19:30 Lab Sem2 Java2 Practical
172 Retake-K6 25-Apr 15h30 Lab-HV Sem3 DMA theory (lần 2)
173 Retake-K6 25-Apr 13h30 Lab-HV Sem3 DMA Practical (lần 2)
174 Retake-K7 25-Apr 15h30 Lab-HV Sem2 PCS Theory (lần 2)
175 Retake-K7 25-Apr 13h30 Lab-HV Sem2 PCS Practical (lần 2)
176 T1611H 27-Apr 9:30 Lab Sem1 SQL Practical
177 Retake-K6 28-Apr 15h30 Lab-HV Sem3 EAD theory (lần 2)
178 Retake-K6 28-Apr 13h30 Lab-HV Sem3 EAD Practical (lần 2)
179 Retake-K7 28-Apr 15h30 Lab-HV Sem3 WS1 Theory (lần 1)
180 Retake-K7 28-Apr 13h30 Lab-HV Sem3 WS1 Practical (lần 1)