• Post category:Lịch thi
Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn Trông thi/Hội đồng PJ
187 C1501QK 5-May   Lab-HV Sem3 Web 1 Theory (WA) H(1)
188 Entry 5-May 9:00 Lab ACCP Gmat, English Hủy
189 Retake 5-May 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP Hủy
190 C1501QK 8-May   Lab-HV Sem3 Web 1 Practical (WA) H(2)
191 Retake-K6 9-May 15:30 Lab-HV Sem4 WPSJ theory (lần 5) Hủy
192 Retake-K6 9-May 13:30 Lab-HV Sem4 WPSJ Practical (lần 5) Ghép Java1
193 Retake-K7 9-May 15:30 Lab-HV Sem2 Java1 Theory (lần 5) H(1)
194 Retake-K7 9-May 13:30 Lab-HV Sem2 Java1 Practical (lần 5) H(2)
195 Retake 9-May 18:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English H(2)
196 Retake-K6 12-May 15:30 Lab-HV Sem4 WAJS theory (lần 5), chuyển sang EAD H(1)
197 Retake-K6 12-May 13:30 Lab-HV Sem4 WAJS Practical (lần 5) H(2)
198 Retake-K7 12-May 15:30 Lab-HV Sem2 Java2 Theory (lần 4) Hủy
199 Retake-K7 12-May 13:30 Lab-HV Sem2 Java2 Practical (lần 4) Hủy
200 Retake 13-May 19:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP Hủy
201 Retake 13-May 13:30 Lab ACNA Các môn thực hành ACNA Hủy
202A Entry 16-May 9:00 Lab ACCP Arena Ánh
203 Retake-K6 16-May 15:30 Lab-HV Sem4 XMJ Theory (lần 5) Hủy
204 Retake-K6 16-May 13:30 Lab-HV Sem4 XMJ Practical (lần 5) Hủy
205 Retake-K7 16-May 15:30 Lab-HV Sem2 DCJ&DBSJ Theory (lần 3) Hủy
206 Retake-K7 16-May 13:30 Lab-HV Sem2 DCJ&DBSJ Practical (lần 3) Hủy
230 Retake 16-May 16:00 Lab1 Sem4 EJB Theory Đ(1)
208A Retake 18-May 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP H(2)
209B N1611L 22-May 13:30 Lab 2 ACNA Adv ISA Practical H(2)
124B C1601G 23-May 8:00 Lab Sem2 PCS Theory H(1)
211 Retake-K6 23-May 15:30 Lab-HV Sem4 EJB Theory (lần 4) Hủy
212 Retake-K6 23-May 13:30 Lab-HV Sem4 EJB Practical (lần 4) Hủy
213 Retake-K7 23-May 15:30 Lab-HV Sem2 PCS Theory (lần 3) Hủy
214 Retake-K7 23-May 13:30 Lab-HV Sem2 PCS Practical (lần 3) Hủy
215 Retake 23-May 18:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English H(2)
210A A1410L 24-May 17:30 Lab Sem3 WCF Theory SA
207A N1611L 24-May 17:45 Lab ACNA Adv ISA Theory SA
128B C1601G 25-May 8:00 Lab Sem2 PCS Practical SA
218 A1408M 25-May 19:30 Lab Sem3 Web1 Theory SA
219 Entry 25-May 9:00 Lab ACCP Gmat, English SA
217A A1410L 26-May 17:30 Lab Sem3 WCF Practical SA
220 Retake-K6 26-May 15:30 Lab-HV Sem4 WSERV theory (lần 4) SA
221 Retake-K6 26-May 13:30 Lab-HV Sem4 WSERV Practical (lần 4) SA
222 Retake-K7 26-May 15:30 Lab-HV Sem3 WS1 Theory (lần 2) SA
223 Retake-K7 26-May 13:30 Lab-HV Sem3 WS1 Practical (lần 2) SA
216A C1608K 27-May 15:30 Lab Sem2 Java1 Theory SA
224A C1608K 29-May 15:30 Lab Sem2 Java1 Practical SA
225 A1408M 29-May 19:30 Lab Sem3 Web1 Practical SA
226 Retake-K6 30-May 15:30 Lab-HV Sem4 ADRD theory (lần 3) SA
227 Retake-K6 30-May 13:30 Lab-HV Sem4 ADRD Practical (lần 3) SA
228 Retake-K7 30-May 15:30 Lab-HV Sem3 WS2 Theory (lần 2) SA
229 Retake-K7 30-May 13:30 Lab-HV Sem3 WS2 Practical (lần 2) SA