Sử dụng hàm IF trong Excel

Hàm IF thường có 3 đối số: điều kiện bạn muốn kiểm tra, giá trị trả về nếu điều kiện đúng, và giá trị trả về nếu điều kiện sai...

Comments Off on Sử dụng hàm IF trong Excel