Hàm CHOOSE trong Excel

Cấu trúc hàm CHOOSE()

CHOOSE(Index-num, Giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3,…)

Index_num

Hàm index-num thiết lập các giá trị trả về. Các giá trị trả về là một số trong khoảng từ 1 tới 29, hoặc một công thức hoặc tham chiếu tại ô có chứa một số trong các số từ 1 tới 29

– Nếu index-num là 1, hàm Choose trả về giá trị 1, nếu là 2 hàm trả về giá trị 2,…

– Nếu index-num nhỏ hơn 1 hay lớn hơn giá trị cuối trong danh sách, hàm Choose trả về giá trị lỗi là #VALUE!

– Nếu index-num là phân số, nó sẽ bỏ bớt phần nguyên thấp nhất trước khi đưa ra kết quả

Value1, Value2, Value3…

Một tập các giá trị từ kết quả trả về

Ví dụ về sử dụng hàm CHOOSE trong Excel

– Kích vào ô, nơi bạn muốn trả về kết quả hàm

– Từ menu Insert, kích Function…, hộp thoại Insert Function hiển thị

– Từ hộp thoại Insert Function, kích vào mũi tên trỏ xuống từ mục Or select a category, lựa chọn Lookup & Reference.

– Trong phần Select a function, chọn CHOOSE và kích OK. Hiển thị hộp thoại CHOOSE

– Nhập môt tham chiếu ô hoặc một giá trị vào mục Index_num. Trong trường hợp Ví dụ trên, nhập 3

– Ấn phím Tab và nhập giá trị đầu tiên vào mục Value1. Nhập ‘Monday’

– Nhấn phím Tab và nhập giá trị thứ hai vào mục Value2. Nhập ‘Tuesday’

– Lặp lại các bước trên cho đến khi kết thúc (theo như ví dụ trên là từ thứ 2 cho tới Chủ nhật)

– Kích OK khi hoàn thành.