Thơ tình IT (1)

Em vội bước ra đi quên Logoff. Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby. Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add. Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.

Comments Off on Thơ tình IT (1)

Tìm kiếm toàn văn trong MySQL

Khi dữ liệu ngày càng nhiều thì vấn đề tìm kiếm thông tin chính xác càng trở nên quan trọng. Với khối lượng dữ liệu lớn và có tổ chức phức tạp,

Comments Off on Tìm kiếm toàn văn trong MySQL

Delete Files By Date

Chắc hẳn trong máy tính của bạn đang tồn tại rất nhiều file dạng “bỏ thì thương, vương thì tội…”. Sao không hẹn giờ xóa những file này vào một thời điểm nào đó

Comments Off on Delete Files By Date