• Post category:Lịch thi

56 Nguyễn Chí Thanh

FEBRUARY 2007 EXAM SCHEDULE

Date Start
Time
Finish Time Location Class Sem  Exam Name
10/02 10:00 10:45 Lab 1 C0412H Year 2 * T5: Intro.Net & C# Theory
27/02 08:00 08:45 Lab 1 C0503G Year 2 Test T1: XML UML Theory
10/02 14:00 17:30 Great Hall C0506K Sem 2 Project Evaluation
02/02 19:45 20:30 Lab 1 C0509M Sem 2 Test T6: Winforms Theory
06/02 19:45 21:45 Lab 1 Sem 2 Test T7: Winforms Practical
02/02 15:45 16:30 Lab 1 C0510K Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
03/02 15:45 17:45 Lab 1 Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
09/02 08:00 08:45 Lab 1 C0510PG Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
10/02 08:00 10:00 Lab 1 Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
01/02 15:45 16:30 Lab 1 C0511K Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
10/02 19:45 20:30 Lab 1 C0512M Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
03/02 14:00 17:30 Great Hall C0605L Sem 1 Project Evaluation
06/02 19:45 20:30 Lab 1 C0608M Sem 1 Test T6: SQL1 Theory
10/02 10:00 10:45 Great Hall T0607H ITT Test T6: SQL1 Theory
10/02 17:45 18:30 Great Hall T0608L Sem 1 Test T6: SQL1 Theory
07/02 15:45 16:30 Great Hall T0609K ITT Test T4: HDJ & DWMX Theory
10/02 15:45 17:45 Lab 1 ITT Test T5: HDJ & DWMX Practical
03/02 13:30 15:30 Lab 1 T0610I ITT Test T3: C Practical

19 Nguyễn Trãi

FEBRUARY 2007 EXAM SCHEDULE

Date Start
Time
Finish
Time
Location Batch Semestre Module
01/02 10:00 10:45 Class 1 T0603H Sem 3 Test T7: SQL 2 Theory
02/02 19:45 20:30 Lab 1 C0510M Sem 2 Test T6: Winforms Theory
02/02 19:45 21:45 Lab 2 C0607M Sem 1 Test T8: SQL 2 Practical
03/02 10:00 12:00 Lab 1 T0603H Sem 3 Test T8: SQL 2 Practical
03/02 19:45 21:45 Lab 1 C0603M Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
03/02 19:45 20:30 Class 3 N0701M ACNA CIT –
Test
05/02 19:45 20:30 Lab 1 C0611M Sem 1 Test T2: –
C Theory
06/02 19:45 21:45 Lab 1 C0510M Sem 2 Test T7: Winforms Practical
08/02 19:45 21:45 Lab 1 C0611M Sem 1 Test T3: C Practical
08/02 08:00 08:45 Lab 1 C0609G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
10/02 13:30   Class 2 C0509K Sem 2 Project Evaluation
10/02 08:00 08:45 Lab 1 C0408G Year 2 * T12: Web Services+Security in Net
10/02 08:00 10:00 Lab 1 C0609G Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
26/02 19:45 20:30 Lab 1 C0609M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
Chú ý :
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.