Lịch thi tháng 02/2007

56 Nguyễn Chí Thanh

FEBRUARY 2007 EXAM SCHEDULE

DateStart
Time
Finish TimeLocationClassSem Exam Name
10/0210:0010:45Lab 1C0412HYear 2* T5: Intro.Net & C# Theory
27/0208:0008:45Lab 1C0503GYear 2Test T1: XML UML Theory
10/0214:0017:30Great HallC0506KSem 2Project Evaluation
02/0219:4520:30Lab 1C0509MSem 2Test T6: Winforms Theory
06/0219:4521:45Lab 1Sem 2Test T7: Winforms Practical
02/0215:4516:30Lab 1C0510KSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
03/0215:4517:45Lab 1Sem 2Test T4: Java Simplified II Practical
09/0208:0008:45Lab 1C0510PGSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
10/0208:0010:00Lab 1Sem 2Test T2: Java Simplified I Practical
01/0215:4516:30Lab 1C0511KSem 2Test T5: .Net & C# Theory
10/0219:4520:30Lab 1C0512MSem 2Test T5: .Net & C# Theory
03/0214:0017:30Great HallC0605LSem 1Project Evaluation
06/0219:4520:30Lab 1C0608MSem 1Test T6: SQL1 Theory
10/0210:0010:45Great HallT0607HITTTest T6: SQL1 Theory
10/0217:4518:30Great HallT0608LSem 1Test T6: SQL1 Theory
07/0215:4516:30Great HallT0609KITTTest T4: HDJ & DWMX Theory
10/0215:4517:45Lab 1ITTTest T5: HDJ & DWMX Practical
03/0213:3015:30Lab 1T0610IITTTest T3: C Practical

19 Nguyễn Trãi

FEBRUARY 2007 EXAM SCHEDULE

DateStart
Time
Finish
Time
LocationBatchSemestreModule
01/0210:0010:45Class 1T0603HSem 3Test T7: SQL 2 Theory
02/0219:4520:30Lab 1C0510MSem 2Test T6: Winforms Theory
02/0219:4521:45Lab 2C0607MSem 1Test T8: SQL 2 Practical
03/0210:0012:00Lab 1T0603HSem 3Test T8: SQL 2 Practical
03/0219:4521:45Lab 1C0603MSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
03/0219:4520:30Class 3N0701MACNACIT –
Test
05/0219:4520:30Lab 1C0611MSem 1Test T2: –
C Theory
06/0219:4521:45Lab 1C0510MSem 2Test T7: Winforms Practical
08/0219:4521:45Lab 1C0611MSem 1Test T3: C Practical
08/0208:0008:45Lab 1C0609GSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
10/0213:30 Class 2C0509KSem 2Project Evaluation
10/0208:0008:45Lab 1C0408GYear 2* T12: Web Services+Security in Net
10/0208:0010:00Lab 1C0609GSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
26/0219:4520:30Lab 1C0609MSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
Chú ý :
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.