Bài viết quá trình tiến hóa của một Lập trình viên

Bài viết nghe như là các bước tiến hóa từ Vượn thành Người? Thật ra tiêu đề của bài viết này nguyên văn tiếng Anh là “The Evolution of a Programmer”, nhưng tôi muốn hài hước nó lên một chút với dân Lập trình viên (Programmer).

Comments Off on Bài viết quá trình tiến hóa của một Lập trình viên