Phát minh mạng xã hội?

Ý tưởng hay thì có nhiều nhưng vấn đề là người ta làm gì với ý tưởng đó. Mark Zuckerberg đã làm...

Comments Off on Phát minh mạng xã hội?