Lịch thi lại tháng 7/2010

Nhà trường tổ chức lịch thi lại (Retake) cho toàn bộ các chương trình ACCP 2003, ACCP 2005, và ACCP i7.1.

Comments Off on Lịch thi lại tháng 7/2010