Nhập môn AJAX (10)

Đối tượng XMLHttpRequest - Phân tích các đặc tính - Phương thức và thuộc tính: Danh mục sau chỉ ra các phương thức điển hình của đối tượng XMLHttpRequest

Comments Off on Nhập môn AJAX (10)

DVD PixPlay

DVD PixPlay có khả năng lồng nhạc vào những tấm hình, những đoạn videoclip kèm theo chức năng tự động trích xuất ra thành một file video

Comments Off on DVD PixPlay

Nhập môn AJAX (9)

Bây giờ ta sẽ xét vấn đề trọng tâm của Ajax: đối tượng XMLHttpRequest. XMLHttpRequest được đưa ra ban đầu trong IE 5 như là một ActiveX component.

Comments Off on Nhập môn AJAX (9)

Những tấm lòng vàng Hanoi-Aptech

Bạn Trương Anh Tuấn (Lớp C0410L) và Nguyễn Thu Hà (Lớp C0510M) đã có một nghĩa cử cao đẹp khi quyết định trích một phần số tiền có được từ cuộc thi Đuổi hình bắt chữ

Comments Off on Những tấm lòng vàng Hanoi-Aptech