Tổng hợp các Run Command

Tuỳ chọn “Run” của thực đơn Start thường được sử dụng để chạy trực tiếp một chương trình hay mở trực tiếp một tài liệu.

Comments Off on Tổng hợp các Run Command