10 lệnh thông dụng mới trong Windows Vista.

Mặc dù phiên bản Vista chưa cải tiến nhiều về tính bảo mật nhưng Microsoft cũng đã tích hợp vào khá nhiều câu lệnh mới so với Windows XP. Các câu lệnh này sẽ giúp bạn thực hiện khá nhiều tiện ích thông qua môi trường DOS trong Windows.

1. BcdEdit – Giúp chỉnh sửa tập tin boot.ini.
2. DxConfig – Thiết lập DirectX.
3. iCacls.
4. MkLink – Thu gọn đường dẫn những link dài.
5. Msconfig.
6. Net user administrator activate:yes – Kích hoạt tính năng ẩn của tài khoản Administrator.
7. Slmgr hoặc Slmgr.vbs – Cho bạn quản lý bản quyền phần mềm (Software Licensing Manager) cho Vista.
8. Powercfg.
9. VSSadmin.
10. Ctrl + Shift + Enter – Thực thi chương trình dưới quyền Admin.