Lich thi thang 7/2017

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn   262B C1608K 1-Jul 15:30 Lab Sem2 Java2…

Comments Off on Lich thi thang 7/2017

LỊCH THI LẠI THÁNG 7/2017

LỊCH THI LẠI THÁNG 7/2017   Lớp Ngày Bắt đầu Môn Retake 4-Jul 17:30 Các môn thực hành ACCP Retake…

Comments Off on LỊCH THI LẠI THÁNG 7/2017