Lịch thi tháng 5 cập nhật

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn Trông thi/Hội đồng PJ 187 C1501QK 5-May  …

Comments Off on Lịch thi tháng 5 cập nhật

LỊCH THI LẠI THÁNG 6/2017  

  Lớp Ngày Bắt đầu Môn Retake 9-Jun 17:30 Các môn thực hành ACCP Retake 13-Jun 18:00 Các môn lý…

Comments Off on LỊCH THI LẠI THÁNG 6/2017