Best project 2008 khởi động

Ngày 12/4/2008, Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi-Aptech đã chính thức phát động cuộc thi “Best Project 2008”.

Comments Off on Best project 2008 khởi động

Dân IT làm thơ

Em vội bước ra đi quên Logoff, Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.

Comments Off on Dân IT làm thơ