Giải thuật tình yêu

Anh yêu em bằng lưu đồ thuật giải Viết tình anh bằng ngôn ngữ tình yêu

Comments Off on Giải thuật tình yêu

Visual Basic.Net 2005

Lập trình kéo-thả tập tin vào listbox Viết chương trình VB .Net cho phép kéo-thả một số tập tin trên màn

Comments Off on Visual Basic.Net 2005

Truyện vui về lập trình viên

Kiếp lập trình viên Trên bia mộ một lập trình viên mới qua đời, người ta đề nguyên nhân dẫn đến cái chết như sau...

Comments Off on Truyện vui về lập trình viên