Ứng dụng ghi chú đa năng X Sticky Notes

Ứng dụng ghi chú đa năng - X Sticky Notes cho phép tạo các ghi chú công việc, sự kiện, nhắc nhở lên màn hình máy tính để tiện theo dõi và sắp xếp kế hoạch. Không chỉ ghi chú văn bản mà X Sticky Notes còn cho phép ghi chú chèn hình ảnh, tệp ...

Comments Off on Ứng dụng ghi chú đa năng X Sticky Notes