Marissa Mayer đã xoay chuyển Yahoo thế nào?

Sự hài lòng của nhân viên tại Yahoo đang ở mức cao nhất trong vòng 5 năm qua...Chỉ trong vòng một năm dưới quyền của Giám đốc điều hành Marissa Mayer, Yahoo đã mua những 16 công ty mới.

Comments Off on Marissa Mayer đã xoay chuyển Yahoo thế nào?