Tự tạo trang thông tin cá nhân

Blog là gì? Trên Internet hiện có những dịch vụ nào cho phép tạo các blog miễn phí? Có thể đưa thông tin gì trên dịch vụ này?

Comments Off on Tự tạo trang thông tin cá nhân