Microsoft’s User

"Úm ba la, úm ba la, tao lậy mày, chạy hộ tao cái"

Comments Off on Microsoft’s User

Microsoft Phone

Sản phẩm Demo của dự án liên kết giữa Microsoft và Ericsson

Comments Off on Microsoft Phone