Tạo heading mới trong Office 2003

1. Vào FormatStyle and Formatting…

FormatStyle and Formatting

Hoặc vào hộp StyleMore…

StyleMore…

2. Trên màn hình sẽ xuất hiện panel Style and Formatting bên phải, chọn nút New Style hoặc dòng New Style… trên hộp Formatting of selected text sổ xuống:

Formatting of selected text

3. Xuất hiện hộp thoại New Style:

New Style

  • Name: Đặt tên Heading
  • Style for following paragraph: Áp dụng định dạng mới cho loại heading, ghi chú, chú thích, ký tự đầu dòng,…
  • Formatting: Định dạng font chữ.
  • þ Add to template: Áp dụng định dạng mới này cho cả những file sau. Nếu không đánh dấu thì chỉ áp dụng cho file hiện tại.
  • þ Automatically update: Khi thay đổi thêm định dạng khác cho Heading sẽ tự động cập nhật mà không cần phải vào hộp thoại Modify Style để sửa đổi.
    – Nút Format: Một số định dạng cho Heading

4. Chọn nút OK để hoàn thành, tên heading mới sẽ xuất hiện trên danh sách trong hộp Style.

Xóa định dạng là heading

1. Lựa chọn dòng đã đăt heading.

2. Trên hộp Style gõ chữ Normal: Style

Hoặc: Trên hộp Formatting of selected text sổ xuống chọn Clear Formatting.

 Formatting of selected text

3. Sau khi thực hiện bước 2, nội dung đoạn chữ đó sẽ trở về có định dạng font chữ bình thường.