Tạo chú thích cho từ ở cuối trang/ cuối sách:

Để tạo chú thích cho từ ở cuối trang, bạn dùng chuột chọn từ cần chú thích rồi vào menu Insert > Reference – Footnote. Hộp thoại Footnote and Endnote xuất hiện. Có các vị trí để đặt chú thích như sau:

– Footnotes: chọn mục Bottom of page trong danh sách nếu muốn đặt chú thích ở cuối mỗi trang. Nếu bạn chọn mục Below text thì chú thích sẽ được chèn ngay dưới dòng cuối cùng của mỗi trang.

– Endnotes: chọn mục End of document để đặt chú thích ở cuối tài liệu. Nếu chọn End of session thì Word sẽ đặt chú thích ở cuối mỗi session của trang.

Kế tiếp, bạn chọn kiểu để đánh dấu từ cần chú thích là số ở mục Number format hay ký tự đặc biệt nào đó ở mục Custom mark. Nhập số bắt đầu cho dãy số thứ tự tạo chú thích ở ô Start at.

Chọn kiểu tạo số thứ tự cho chú thích trong mục Numbering là Continuous để đánh số liên tục trong tài liệu; chọn Restart each session để bắt đầu lại số thứ tự sau mỗi session hoặc chọn Restart each page để bắt đầu lại số thứ tự sau mỗi trang. Bấm Apply và bấm Insert để nhập chú thích.