Một số phím tắt trong Excel

Những phím tắt trong Excel:

Đôi lúc chuột máy tính của bạn gặp những vấn đề không mong muốn khi làm việc với Excel và việc “quẳng” nó đi nhiều khi lại là biện pháp hay
nhất. Nếu gặp trường hợp như thế thì những phím tắt “vô giá” dưới đây thật sự cần thiết cho bạn

Phím tắt: Ý nghĩa

ESC:
Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
F4 hay Ctrl+Y:
Lặp lại thao tác vừa làm
Alt + Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô

Ctrl + Delete:
Xoá tất cả chữ trong một dòng
Ctrl + D:
Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Ctrl + R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
Shift + Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn
Shift + Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn = Bắt đầu một công thức
F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
Ctrl + F3: Đặt tên cho vùng chọn

F3:
Dán một tên đã đặt trong công thức
F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
Shift + F9: Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Alt + = : Chèn công thức AutoSum
Ctrl + ; :Cập nhật ngày tháng
Ctrl + Shift + : :Nhập thời gian
Ctrl+K: Chèn một Hyperlink
Ctrl + Shift + ” :Chép gíá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

Ctrl + ’
:Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl + A: Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
Ctrl + Shift + A: Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức
Ctrl+1: Hiển thị lệnh Cell trong menu Format

Ctrl + Shift + ~
:Định dạng số kiểu General
Ctrl + Shift + $ :Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + %
:Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
Ctrl + Shift + ^ :Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + # :Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm

Ctrl + Shift + ?
:Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + & :Thêm đường viền ngoài
Ctrl + Shift + – :Bỏ đường viền
Ctrl + B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm
Ctrl + I: Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
Ctrl + U: Bật tắt chế độ gạch dưới

Ctrl + 5:
Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
Ctrl + 9:
Ẩn dòng
Ctrl + Shift + ( :Hiển thị dòng ẩn