Không như Word , Excel không có sẵn cách thức tính số từ trong một Sheet. Vì vậy muốn đếm số từ chúng ta cần có một Macro để thực hiện điều này .
Cách làm như sau :
 

1. Mở Excel , bấm tổ hợp phím ALT-F11  

2. Cửa sổ Microsoft Visual Basic mở ra , chọn menu Insert , chọn Module

3. Bạn cắt dán theo nội dung dưới đây 

Sub CountWords()
    Dim WordCount As Long
    Dim Rng As Range
    Dim S As String
    Dim N As Long
    For Each Rng In ActiveSheet.UsedRange.Cells
        S = Application.WorksheetFunction.Trim(Rng.Text)
        N = 0
        If S <> vbNullString Then
            N = Len(S) – Len(Replace(S, ” “, “”)) + 1
        End If
        WordCount = WordCount + N
    Next Rng
    MsgBox “So tu trong Sheet: ” & Format(WordCount, “#,##0”)
End Sub

4 . Quay trở về Excel  

5. Để chạy Macro này , bấm Tools , chọn Macro , chọn tiếp Macros , chạy CountWords