PDF Image Extract

  • Post published:24/01/2007
  • Post category:Software

Publisher: Sobol Soft
License: Free to try, $19.82 to by
Requirements: Windows 2003 Server, Windows XP, Windows 2000, Windows NT
Version: v7.0 
Size: 570 KB 
Download: download.aptech.vn | sobolsoft.com

“PDF Image Extract” (PIE) có lẽ là công cụ đơn giản nhất nhưng cũng hữu dụng hàng đầu, có khả năng trích xuất toàn bộ mọi hình ảnh chứa trong file PDF ra thành dạng ảnh JPG để bạn tùy nghi sử dụng.

Giao diện sử dụng cực kỳ đơn giản với chỉ đúng 3 nút chức năng.

Bạn chỉ cần nhấn vào nút “Add PDF Files” hoặc “Add all PDF Files In Folder” để tìm đến các file PDF cần trích xuất hình ảnh -> sau đó nhấn vào nút “Extract” để trích xuất hình ảnh từ từng file PDF hay từ hàng loạt file PDF nằm trong các folder nào đó.

Tuy nhiên, bạn không thể tùy biến thư mục lưu các hình ảnh được trích xuất, nên PIE cứ việc tống thẳng các file JPG kết quả vào folder C:Documents and SettingsUserDesktop, kết cuộc là các file JPG tạo ra sẽ nằm đầy trên màn hình nền (desktop) của bạn. Để giải quyết khó chịu này, bạn phải vào C:Documents and SettingsUserDesktop để chuyển toàn bộ mọi hình ảnh trong đó sang folder khác để… giải phóng cho màn hình nền.