Delete Files By Date

  • Post published:01/02/2007
  • Post category:Software

Publisher: Sobol Soft
License: Free to try, $19,82 to by
Requirements: Windows 98/ME/NT/2000/XP
Version: v7.0 
Size: 343 KB 
Download: download.aptech.vn | sobolsoft.com

Chắc hẳn trong máy tính của bạn đang tồn tại rất nhiều file dạng “bỏ thì thương, vương thì tội…”. 

Sao không hẹn giờ xóa những file này vào một thời điểm nào đó bằng “Delete Files by Date” (DFD).

Cách sử dụng DFD khá dễ dàng. Đầu tiên, bạn nên dồn toàn bộ những file “bỏ thì thương…” vào một folder nào đó -> Nhấn vào “My Computer” trong ô “Add Folder to Search in” để tìm đến folder chứa file cần hẹn giờ xóa -> nhấn vào nút “Add Folder” để đưa folder vào danh sách hẹn giờ xóa và bạn có thể “Add” bao nhiêu folder cũng được

Khi các folder chờ xóa đã được liệt kê ở ô “Folder to Search” thì bạn có thể bắt đầu hẹn giờ xóa cho từng folder -> chọn chế độ xóa tiện dụng nhất là “Date Modified” -> nhấn Next để vào giao diện hẹn giờ xóa và thực hiện các kiểu lựa chọn như:

Giao diện quy định kiểu hẹn giờ xóa. Bạn cũng có thể hẹn giờ xóa đến từng file khi nhấn vào nút “Find Results”

– “After this date” quy định mọi folder đã chọn sẽ bị tự động xóa sạch sau thời điểm đã chọn.

– “Before this date” quy định mọi folder đã chọn sẽ bị tự động xóa sạch trước một thời điểm đã chọn.

– “On this date” quy định mọi folder đã chọn sẽ bị tự động xóa chính xác vào đúng thời điểm đã chọn.

– “Between” quy định mọi folder đã chọn sẽ được tự động xóa sạch trong khoảng thời gian bất kỳ giữa 2 thời điểm đã chọn.

Khi đã thiết lập xong thời điểm, bạn nhấn vào nút “Send Checked Items to Recycle Bin” để hoàn tất việc hẹn giờ xóa.

Nếu muốn hẹn giờ xóa chi tiết đến từng file trong folder đã chọn, bạn có thể nhấn vào nút “Find Results” để đánh dấu xóa cho từng file trước khi nhấn vào nút “Send Checked Items to Recycle Bin”.