24 code ES6 bạn nên biết để khắc phục các lỗi thực hành JavaScript

24 code ES6 bạn nên biết để khắc phục các lỗi thực hành JavaScript

24 code ES6 bạn nên biết để khắc phục các lỗi thực hành JavaScript
24 code ES6 bạn nên biết để khắc phục các lỗi thực hành JavaScript

1. Cách để ẩn các phần tử bất kỳ trong JavaScript

const hide = (...el) => [...el].forEach(e => (e.style.display = 'none'));
// Example
hide(document.querySelectorAll('img')); // Hides all elements on the page

2. Cách kiểm tra xem phần tử có chứa class nào đó hay không

const hasClass = (el, className) => el.classList.contains(className);
// Example
hasClass(document.querySelector('p.special'), 'special'); // true

3. Toggle Class

const toggleClass = (el, className) => el.classList.toggle(className);
// Example
toggleClass(document.querySelector('p.special'), 'special'); 
// The paragraph will not have the 'special' class anymore

4. Cách  lấy vị trí cuộn của trang hiện tại

const getScrollPosition = (el = window) => ({
 x: el.pageXOffset !== undefined ? el.pageXOffset : el.scrollLeft,
 y: el.pageYOffset !== undefined ? el.pageYOffset : el.scrollTop
});
// Ví dụ
getScrollPosition(); // {x: 0, y: 200}

5. Cách cuộn mượt mà lên đầu trang

const scrollToTop = () => {
 const c = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop;
 if (c > 0) {
  window.requestAnimationFrame(scrollToTop);
  window.scrollTo(0, c - c / 8);
 }
};
// Example
scrollToTop();

6. Cách để kiểm tra xem phần tử cha có chứa phần tử con không

const elementContains = (parent, child) => parent !== child && parent.contains(child);
// Ví dụ
elementContains(document.querySelector('head'), document.querySelector('title')); 
// true
elementContains(document.querySelector('body'), document.querySelector('body'));
// false

7. Cách để kiểm tra xem phần tử được chỉ định có hiển thị trong chế độ xem không

const elementIsVisibleInViewport = (el, partiallyVisible = false) => {
 const { top, left, bottom, right } = el.getBoundingClientRect();
 const { innerHeight, innerWidth } = window;
 return partiallyVisible
  ? ((top > 0 && top < innerHeight) || (bottom > 0 && bottom < innerHeight)) &&
    ((left > 0 && left < innerWidth) || (right > 0 && right < innerWidth))
  : top >= 0 && left >= 0 && bottom <= innerHeight && right <= innerWidth;
};
// Examples
elementIsVisibleInViewport(el); // (Không hiển thị đầy đủ)
elementIsVisibleInViewport(el, true); // (Hiển thị một phần)

8. Cách để tìm nạp tất cả các hình ảnh trong một phần tử

const getImages = (el, includeDuplicates = false) => {
 const images = [...el.getElementsByTagName('img')].map(img => img.getAttribute('src'));
 return includeDuplicates ? images : [...new Set(images)];
};
// Ví dụ
getImages(document, true); // ['image1.jpg', 'image2.png', 'image1.png', '...']
getImages(document, false); // ['image1.jpg', 'image2.png', '...']

9. Cách để biết được thiết bị là thiết bị di động hay máy tính để bàn / máy tính xách tay

const detectDeviceType = () =>
 /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent)
  ? 'Mobile'
  : 'Desktop';
// Ví dụ
detectDeviceType(); // "Mobile" hoặc "Desktop"

10. Cách để có được URL hiện tại

const currentURL = () => window.location.href;
// Example
currentURL(); // 'https://google.com'

11. Cách để tạo một đối tượng chứa các tham số của URL hiện tại

const getURLParameters = url =>
 (url.match(/([^?=&]+)(=([^&]*))/g) || []).reduce(
  (a, v) => ((a[v.slice(0, v.indexOf('='))] = v.slice(v.indexOf('=') + 1)), a),
  {}
 );
// Examples
getURLParameters('http://url.com/page?n=Adam&s=Smith'); // {n: 'Adam', s: 'Smith'}
getURLParameters('google.com'); // {}

12. Cách để mã hóa một tập hợp các phần tử form dưới dạng một đối tượng

const formToObject = form =>
 Array.from(new FormData(form)).reduce(
  (acc, [key, value]) => ({
   ...acc,
   [key]: value
  }),
  {}
 );
// Example
formToObject(document.querySelector('#form')); // { email: 'test@email.com', name: 'Test Name' }

13.  Cách để lấy một tập các thuộc tính được chỉ định bởi các bộ chọn đã cho từ một đối tượng

const get = (from, ...selectors) =>
 [...selectors].map(s =>
  s
   .replace(/[([^[]]*)]/g, '.$1.')
   .split('.')
   .filter(t => t !== '')
   .reduce((prev, cur) => prev && prev[cur], from)
 );
const obj = { selector: { to: { val: 'val to select' } }, target: [1, 2, { a: 'test' }] };
// Example
get(obj, 'selector.to.val', 'target[0]', 'target[2].a'); // ['val to select', 1, 'test']

14. Cách để gọi một hàm nào đó sau một khoảng thời gian (tính bằng mili giây)

const delay = (fn, wait, ...args) => setTimeout(fn, wait, ...args);
delay(
 function(text) {
  console.log(text);
 },
 1000,
 'later'
); 
// Logs 'later' after one second.

15. Cách để kích hoạt một sự kiện cụ thể trên một phần tử nhất định, tùy ý chuyển dữ liệu tùy chỉnh

const triggerEvent = (el, eventType, detail) =>
 el.dispatchEvent(new CustomEvent(eventType, { detail }));
// Examples
triggerEvent(document.getElementById('myId'), 'click');
triggerEvent(document.getElementById('myId'), 'click', { username: 'bob' });

16. Cách để loại bỏ một even listener từ một phần tử

const off = (el, evt, fn, opts = false) => el.removeEventListener(evt, fn, opts);
const fn = () => console.log('!');
document.body.addEventListener('click', fn);
off(document.body, 'click', fn); // no longer logs '!' upon clicking on the page

17. Cách để có được định dạng có thể đọc được của số mili giây đã cho

const formatDuration = ms => {
 if (ms < 0) ms = -ms;
 const time = {
  day: Math.floor(ms / 86400000),
  hour: Math.floor(ms / 3600000) % 24,
  minute: Math.floor(ms / 60000) % 60,
  second: Math.floor(ms / 1000) % 60,
  millisecond: Math.floor(ms) % 1000
 };
 return Object.entries(time)
  .filter(val => val[1] !== 0)
  .map(([key, val]) => `${val} ${key}${val !== 1 ? 's' : ''}`)
  .join(', ');
};
// Examples
formatDuration(1001); // '1 second, 1 millisecond'
formatDuration(34325055574); // '397 days, 6 hours, 44 minutes, 15 seconds, 574 milliseconds'

18. Cách để tính số ngày giữa 2 ngày đã cho

const getDaysDiffBetweenDates = (dateInitial, dateFinal) =>
 (dateFinal - dateInitial) / (1000 * 3600 * 24);
// Example
getDaysDiffBetweenDates(new Date('2021-06-17'), new Date('2021-06-20')); // 95

19. Cách để thực hiện một yêu cầu GET đến URL nào đó

const httpGet = (url, callback, err = console.error) => {
 const request = new XMLHttpRequest();
 request.open('GET', url, true);
 request.onload = () => callback(request.responseText);
 request.onerror = () => err(request);
 request.send();
};
httpGet(
 'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1',
 console.log
); 
// Logs: {"userId": 1, "id": 1, "title": "sample title", "body": "my text"}

20. Cách để thực hiện một yêu cầu POST đến URL nào đó

const httpPost = (url, data, callback, err = console.error) => {
 const request = new XMLHttpRequest();
 request.open('POST', url, true);
 request.setRequestHeader('Content-type', 'application/json; charset=utf-8');
 request.onload = () => callback(request.responseText);
 request.onerror = () => err(request);
 request.send(data);
};
const newPost = {
 userId: 1,
 id: 1337,
 title: 'Foo',
 body: 'bar bar bar'
};
const data = JSON.stringify(newPost);
httpPost(
 'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
 data,
 console.log
); 
// Logs: {"userId": 1, "id": 1337, "title": "Foo", "body": "bar bar bar"}

21. Cách để tạo một bộ đếm với phạm vi, bước đếm và thời lượng được chỉ định cho bộ chọn được chỉ định

const counter = (selector, start, end, step = 1, duration = 2000) => {
 let current = start,
  _step = (end - start) * step < 0 ? -step : step,
  timer = setInterval(() => {
   current += _step;
   document.querySelector(selector).innerHTML = current;
   if (current >= end) document.querySelector(selector).innerHTML = end;
   if (current >= end) clearInterval(timer);
  }, Math.abs(Math.floor(duration / (end - start))));
 return timer;
};
// Ví dụ
counter('#my-id', 1, 1000, 5, 2000); // Tạo bộ đếm thời gian 2 giây cho phần tử id="my-id"

22. Cách để sao chép một chuỗi vào clipboard

const copyToClipboard = str => {
 const el = document.createElement('textarea');
 el.value = str;
 el.setAttribute('readonly', '');
 el.style.position = 'absolute';
 el.style.left = '-9999px';
 document.body.appendChild(el);
 const selected =
  document.getSelection().rangeCount > 0 ? document.getSelection().getRangeAt(0) : false;
 el.select();
 document.execCommand('copy');
 document.body.removeChild(el);
 if (selected) {
  document.getSelection().removeAllRanges();
  document.getSelection().addRange(selected);
 }
};
// Ví dụ
copyToClipboard('Chuỗi ví dụ'); // 'Chuỗi ví dụ' đã được copy vào clipboard.

23. Cách để biết tab của trình duyệt của trang có đang được focus

const isBrowserTabFocused = () => !document.hidden;
// Ví dụ
isBrowserTabFocused(); // true

24. Cách để tạo một thư mục nếu nó không tồn tại

const fs = require('fs');
const createDirIfNotExists = dir => (!fs.existsSync(dir) ? fs.mkdirSync(dir) : undefined);
// Ví dụ
createDirIfNotExists('test'); // Tạo thư mục 'test', nếu nó không tồn tại

Tham khảo: https://dev.to/