Cài đặt Windows 8 nhanh hơn hay Windows 7

Ngoài có thời gian cài đặt mới ngắn hơn, việc nâng cấp hệ điều hành lên Windows 8 cũng nhanh hơn so với nâng cấp lên từ Windows Vista lên Windows 7.

Comments Off on Cài đặt Windows 8 nhanh hơn hay Windows 7