Tìm hiểu cơ bản về HTTP và định dạng của các HTTP message

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) là một giao thức không trạng thái (stateless) nằm ở tầng ứng dụng, đảm nhiệm việc giao tiếp giữa các hệ thống phân tán với nhau, và nó là nền tảng của web. Là một web developer, chúng ta nên hiểu rõ giao thức này.

Comments Off on Tìm hiểu cơ bản về HTTP và định dạng của các HTTP message