Push Notification trong Windows Phone

Tính năng Push Notification chắc hẳn lả một tính năng nổi bật đặc trưng cho Windows Phone mà trong chúng ta ai cũng biết. Tính năng này thường được dùng để truyền thông, thông báo về sự thay đổi dữ liệu, hay một thông báo gì đó từ phía service gửi về ứng dụng Windows Phone.

Comments Off on Push Notification trong Windows Phone