iPhone 5 – Những lỗi cần khắc phục

iPhone 5 là một sản phẩm tuyệt vời nhưng nó chưa phải là một sản phẩm hoàn hảo. Dưới đây sẽ tổng hợp những lỗi mà iPhone 5 cần khắc phục. Điều vui mừng là đa số các lỗi này đều có thể được giải quyết bằng một bản cập nhật hệ điều hành iOS 6.

Comments Off on iPhone 5 – Những lỗi cần khắc phục