iPhone 5 – Những lỗi cần khắc phục

iPhone 5 là một sản phẩm tuyệt vời nhưng nó chưa phải là một sản phẩm hoàn hảo. Dưới đây sẽ tổng hợp những lỗi mà iPhone 5 cần khắc phục. Điều vui mừng là đa số các lỗi này đều có thể được giải quyết bằng một bản cập nhật hệ điều hành iOS 6.

0382020858