Lịch thi tháng 3/2009

Cơ sở 56 Nguyễn Chí Thanh

Exam Code Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem  Exam Name
1 02/03     Great Hall Entry   Entry Exam
2 03/03 14:00 14:45 Class 2 T0811I Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
3 03/03 18:00 18:45 Lab 4 C0801L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
4 04/03 08:15 09:00 Lab 1 C0710G Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
5 05/03 08:15 09:00 Class 1 T0809G Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
6 06/03 13:30 15:30 Lab 2 T0811I Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
7 06/03 17:45 19:45 Lab 4 C0801L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
8 07/03 08:00 10:00 Lab 1 T0809G Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
9 07/03 08:00 10:00 Lab 2 C0710G Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
10 07/03 10:15 11:15 Great Hall A0811H Sem 1 Test E1: English
11 07/03 18:00 18:45 Lab 4 A0803L Sem 2 Test T3: XML Theory
12 09/03 18:00 18:45 Class 2 T0810L Sem 1 Test T2: C Theory
13 09/03     Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
14 10/03 18:00 18:45 Lab 4 A0810L Sem 1 Test T2: C Theory
15 10/03     Great Hall Entry   Entry Exam
16 11/03 17:45 19:45 Lab 1 T0810L Sem 1 Test T3: C Practical
17 12/03 08:15 09:00 Lab 2 C0711G Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
18 12/03 16:00 16:45 Lab 1 T0812K Sem 1 Test T1: CF Theory
19 12/03 20:00 20:45 Lab 1 C0811M Sem 1 Test T2: C Theory
20 13/03 10:15 11:00 Lab 1 C0804H Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
21 13/03 17:45 19:45 Lab 4 A0810L Sem 1 Test T3: C Practical
22 16/03 08:00 10:00 Lab 2 C0711G Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
23 16/03 10:15 11:00 Class 2 T0810H Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
24 16/03 19:45 21:45 Lab 1 C0811M Sem 1 Test T3: C Practical
25 17/03 10:00 12:00 Lab 1 C0804H Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
26 17/03 20:00 20:45 Lab 1 C0809M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
27 17/03 20:00 20:45 Lab 1 C0608M Year 2 Test T1: JSPs Theory
28 18/03     Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
29 19/03 10:00 12:00 Lab 2 T0810H Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
30 20/03 10:15 11:00 Lab 4 A0811H Sem 1 Test T1: CF Theory
31 20/03 19:45 21:45 Lab 1 C0809M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
32 20/03 19:45 21:45 Lab 4 C0608M Year 2 Test T2: JSPs Practical
33 20/03     Great Hall Entry   Entry Exam
34 21/03 18:00 18:45 Lab 3 A0709L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
35 24/03 10:15 11:00 Lab 1 C0712H Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
36 24/03 18:00 18:45 Lab 4 C0801L Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
37 25/03 10:00 12:00 Lab 1 C0712H Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
38 25/03 17:45 19:45 Lab 3 A0709L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
39 27/03 17:45 19:45 Lab 4 C0801L Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
40 28/03 16:00 16:45 Lab 1 C0710K Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
41 30/03 10:15 11:00 Lab 1 C0810H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
42 31/03 18:00 18:45 Lab 2 C0612L Year 2 Test T6: Com + Theory