HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 12/2020​

Published by Trần Mai Hương on

HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 12/2020

Phòng Đào Tạo Trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 12/2020 như dưới đây:

Mã kỳ
Lớp
Ngày
Bắt đầu
Địa điểm
Kỳ học
Môn
156
C1708M
26/12/2020
8:30
Class
Sem4
Project Evaluation
149
C1908M
9/12/2020
19:15
Lab
Sem2
Java2 Theory
150
C1908M
9/12/2020
19:45
Lab
Sem2
Java2 Practical
157
C1908M
30/12/2020
19:15
Lab
Sem2
XML & JSON Theory
145
C2008LM
1/12/2020
18:30
Lab
Sem1
SQL12 Theory
146A
C2008LM
8/12/2020
19:30
Lab
Sem1
SQL12 Practical
158
C2008LM
22/12/2020
18:30
Lab
Sem1
C Practical
160
Retake
5/12/2020
15:30
Lab
ACCP
Các môn thực hành ACCP
161
Retake
10/12/2020
15:30
Lab
ACCP
Các môn thực hành ACCP
162
Retake
12/12/2020
15:30
Lab
ACCP
Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
163
Retake
19/12/2020
10:00
Lab
ACCP
Các môn thực hành ACCP
164
Retake
26/12/2020
10:00
Lab
ACCP
Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
151A
T2007GH
9/12/2020
8:30
Lab
Sem1
C Practical
154
T2011GH
23/12/2020
8:30
Lab
Sem1
HDJ Theory
155
T2011GH
25/12/2020
9:30
Lab
Sem1
HDJ Practical