Lịch Open house tháng 03/2010

Lịch Open house tháng 03/2010

Published by admin on

Lịch Open House tháng 03/2010 tại 56NCT: 

Lớp C0902I

Lớp T0912H

Lớp C0812K

Lớp C0702H

: Từ 15.30 –  16.00

: Từ 09.30 –  10.00

: Từ 17.45 –  18.15

: Từ 09.30 –  10.00

Thứ 6

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

ngày 05/03/2010

ngày 09/03/2010

ngày 17/03/2010

ngày 25/03/2010