Đời sinh viên IT

Đời sinh viên có môn Lập Trình C
Mà học C chúng ta cần phải thi.
Có anh bạn thi hoài, có cô bạn mới thi, chúng ta cùng vào thi.

Đời sinh viên quý môn Lập Trình C
Nhờ thi C mới quen thầy Kỳ Thư
Có người phải thi hoài, có người vừa mới thi, tất cả đều phải thi.

Ref:
Đời sinh viên sống trong Lập Trình C
Khi anh thấy buồn hãy nhớ ôn bài
Thức suốt đêm dài mong ngày thi đến
Giờ tới thi chúng ta cùng vào
Giờ tới thi chúng ta cùng vào thi.