Bệnh của virus

VirusHai con virus gặp nhau. Một con tỏ vẻ rất tiều tụy. Con kia bèn hỏi: "Mày ốm hả?"
"Ừ".
"Bệnh gì vậy?"
"McAfee. Tao tưởng cà phê, thế là nhào vô".