Visual Basic

Hướng dẫn sử dụng Skin cho chương trình:
Trước tiên vẫn như thường lệ các bạn tạo Form với Standard.EXE :

Sau đó tạo 1 Flame trong Form của mình và trong đó tạo ra 12 Command tương ứng với 12 Skin mà các bạn sẽ add vào chương trình như hình minh họa dưới :

Tiếp theo các bạn add file Skin vào chương trình : nhấn Ctrl + T chọn Browse và tình đến Files ActSkin mà tôi có gửi kèm sau khi các bạn Load ra máy :


Sau đó các bạn tạo 1 Skin vào Form như hình dưới và sắp xếp các Command sao cho vừa ý như tôi làm ở dưới.

Như vậy việc tạo Form cho chương trình đã xong giờ sẽ là việc code cho chương trình:
 

     

Private Sub cmd1_Click()
Skin.LoadSkin App.Path & “/Skins/chizh.skn”
Skin.ApplySkin Me.hWnd
SkinlblStatus.Caption = “Chizh Skin Loaded”
End Sub

Private Sub cmd2_Click()
Skin.LoadSkin App.Path & “/Skins/B-Studio.skn”
Skin.ApplySkin Me.hWnd
SkinlblStatus.Caption = “B-Studio Skin Loaded”
End Sub

Private Sub cmd3_Click()
Skin.LoadSkin App.Path & “/Skins/galaxy.skn”
Skin.ApplySkin Me.hWnd
SkinlblStatus.Caption = “Galaxy Skin Loaded”
End Sub

Private Sub cmd4_Click()
Skin.LoadSkin App.Path & “/Skins/green.skn”
Skin.ApplySkin Me.hWnd
SkinlblStatus.Caption = “Green Skin Loaded”
End Sub

Private Sub cmd5_Click()
Skin.LoadSkin App.Path & “/Skins/Mac.skn”
Skin.ApplySkin Me.hWnd
SkinlblStatus.Caption = “Mac Skin Loaded”
End Sub

Private Sub cmd6_Click()
Skin.LoadSkin App.Path & “/Skins/Media.skn”
Skin.ApplySkin Me.hWnd
SkinlblStatus.Caption = “Media Skin Loaded”
End Sub

Private Sub cmd7_Click()
Skin.LoadSkin App.Path & “/Skins/metallic.skn”
Skin.ApplySkin Me.hWnd
SkinlblStatus.Caption = “Metallic Skin Loaded”
End Sub

Private Sub cmd8_Click()
Skin.LoadSkin App.Path & “/Skins/TopSecret.skn”
Skin.ApplySkin Me.hWnd
SkinlblStatus.Caption = “TopSecret Skin Loaded”
End Sub

Private Sub cmd9_Click()
Skin.LoadSkin App.Path & “/Skins/Web-II.skn”
Skin.ApplySkin Me.hWnd
SkinlblStatus.Caption = “Web-II Skin Loaded”
End Sub

Private Sub cmd10_Click()
Skin.LoadSkin App.Path & “/Skins/winaqua.skn”
Skin.ApplySkin Me.hWnd
SkinlblStatus.Caption = “Winaqua Skin Loaded”
End Sub

Private Sub cmd11_Click()
Skin.LoadSkin App.Path & “/Skins/Zhelezo.skn”
Skin.ApplySkin Me.hWnd
SkinlblStatus.Caption = “Zhelezo Skin Loaded”
End Sub

Private Sub cmd12_Click()
Skin.LoadSkin App.Path & “/Skins/BlueGel.skn”
Skin.ApplySkin Me.hWnd
SkinlblStatus.Caption = “BlueGel Skin Loaded”
End Sub