Thủ thuật với gói Java.io

Tạo đường dẫn không phụ thuộc hệ điều hành:

String path = File.separator + “a” + File.separator + “b”;

Trên Windows, đường dẫn sẽ là: ab. Trên Unix, đường dẫn có thể là /a/b

// Tạo đối tượng File

File file = new File(“filename”);
//

// Chuyển đốI tượng file sang URL

URL url = null;

try

{

url = file.toURL();

}

catch(MalformedURLException me){}

// Chuyển đổi từ URL sang File

file = new File(url.getFile());