Tạo Menu Popup trong Excel với VB

TẠO MENU POPUP TRONG EXCEL  

Mục đích: Tạo menu popup khi người dùng Right-Click khi chuột trong vùng làm việc của một worksheet.
Giả sử workbook của tôi có một worksheet, thì trong ví dụ của tôi có hai đoạn mã. Đoạn thứ nhất nằm trong Module VBA: PopupMenu và đoạn mã thứ hai nằm trong module worksheet: workhere
 

 • Đây là đoạn mã trong module VBA PopupMenu:
 • Option Explicit

  Public Const gc_Title = “PopUp Menu Demo”
  Public gcBar_RgtClkMenu As CommandBar

  ” ***************************************************************************
  ” Mục đích : Gọi hàm để tạo popup menu người dùng

  Sub RunMeToGetThingsGoing()
  Set gcBar_RgtClkMenu = CreateSubMenu
  End Sub

  ” ***************************************************************************
  ” Hàm để tạo popup menu

  Function CreateSubMenu() As CommandBar

  ”Đặt tên chopopup menu
  Const lcon_PuName = “PopUpDemo”

  ”Tạo các đối tượng cho popup menu
  Dim cb As CommandBar
  Dim cbc As CommandBarControl

  ”Chắc chắn rằng popup menu không tồn tại

  DeleteCommandBar lcon_PuName

  ”Thêm popup menu người dùng cho tập họp (collection) CommandBars 
  Set cb = CommandBars.Add(Name:=lcon_PuName, Position:=msoBarPopup, MenuBar:=False, Temporary:=False)

  ” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ” Thêm vào thử một số controls
  Set cbc = cb.Controls.Add
  With cbc
  .Caption = “&Control 1”
  .OnAction = “DummyMessage”
  End With

  Set cbc = cb.Controls.Add
  With cbc
  .Caption = “Control &2”
  .OnAction = “DummyMessage”
  End With

  ” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Set CreateSubMenu = cb

  End Function

  ” ***************************************************************************
  ” Mục đích : Kiểm tra nếu command bar có tên menuName 
  ” Nếu nó tồn tại thì xóa đi

  Sub DeleteCommandBar(menuName)
  Dim mb
  For Each mb In CommandBars
  If mb.Name = menuName Then
  CommandBars(menuName).Delete
  End If
  Next
  End Sub

  Sub DummyMessage()
  MsgBox “Hello”, vbInformation + vbOKOnly, gc_Title
  End Sub

  • Đây là đoạn mã trong worksheet module: workhere

   Option Explicit

  ” ***************************************************************************
  ” Mục đích : Nó sẽ được kích hoạt khi người dùng right click

  Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean)

  On Error GoTo Worksheet_BeforeRightClick_Error

  ”Hiện popup menu người dùng
  gcBar_RgtClkMenu.ShowPopup

  Worksheet_BeforeRightClick_Resume:
  ”Nhằm ngăn chặn popup menu mặc định của Excel
  Cancel = True
  ”Thoát khỏi thủ tục
  Exit Sub

  Worksheet_BeforeRightClick_Error:
  ”Nếu macro khởi tạo chưa chạy
  ”Hỏi người dùng có muốn chạy bây giờ không
  If vbYes = MsgBox(“You need to run the macro “”RunMeToGetThingsGoing”” before this demo will work” _
  & vbCrLf & vbCrLf & “Run it now?”, vbQuestion + vbYesNo, gc_Title) Then

  ”User clicked “Yes”, so run it
  RunMeToGetThingsGoing
  MsgBox “Now try again”, vbInformation + vbOKOnly, gc_Title
  End If

  ”Thoát
  Resume Worksheet_BeforeRightClick_Resume

  End Sub

  Lần đầu khi bạn Right Click thì bạn sẽ nhận được thông báo sau:

  Sau đó nếu bạn chọn Yes thì bạn sẽ nhận được thông báo sau:

  Cuối cùng bạn thử Right Click lại thì bạn sẽ nhận được popup menu sau: