Tạo dãy số và chuỗi ngẫu nhiên

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách tạo dãy số chuỗi ngẫu nhiên. Mục đích của việc tạo dãy số và chuỗi ngẫu nhiên chủ yếu là xác nhận lại tính trung thực của người truy cập. Tức là nếu người truy cập không sử dụng các công cụ tự động để flood thì họ sẽ dễ dàng thấy và nhập các dãy số chuỗi nhiên do bạn tạo.

Dĩ nhiên là rất ít hoặc không có các công cụ có đủ thông minh để nhìn ra từng pixel trên dãy số / chuỗi, vì thế mà chức năng này không thể thiếu nếu bạn muốn website được xây dựng an toàn.

I. Dãy số ngẫu nhiên

Cơ bản:

<?php

mt_srand ((double) microtime() * 1000000);
$random_numbers = mt_rand(100000,999999);

print $random_numbers;

?>


 
  Nâng cao:

<?php

function random_numbers( $count = 6 )
{
$start_numbers = 1; // [1]
$end_numbers = 9; // [2]

for ( $i = 1; $i < $count; $i++ )
{
$start_numbers = $start_numbers.$start_numbers; // [3]
$end_numbers = $end_numbers.$end_numbers; // [4]
}

mt_srand ((double) microtime() * $end_numbers);
$random_numbers = mt_rand ( $start_numbers, $end_numbers );

return $random_numbers;

}

print random_numbers(6);

?>

 Với số 6 nghĩa là xuất hiện 6 số ngẫu nhiên. Giải thích một vài chi tiết:

 [1] Đặt Số nhỏ nhất trong dãy số ngẫu nhiên
 [2] Đặt số lớn nhất trong dãy số ngẫu nhiên
 [3] Thêm N con số $start_numbers vào phía sau $start_numbers nếu $count bằng N
 [4] Thêm N con số $end_numbers vào phía sau $end_numbers nếu $count bằng N

 II. Chuỗi ký tự ngẫu nhiên

<?php

function random_character( $count = 6 )
{
$random_char = “”;
$char_base = explode( ” “, “a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z”);

for( $i = 0; $i < $count; $i++ )
{
$radom_char = $radom_char.$char_base[rand(9, count($char_base))];
}

return $radom_char;

}

print random_character(6);

?>

 III. Dãy số và chuỗi ngẫu nhiên (Nên sử dụng)

 <?php

function random_character( $count = 6 )
{
$random_char = “”;
$char_base = explode( ” “, “a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9”);

for( $i = 0; $i < $count; $i++ )
{
$radom_char = $radom_char.$char_base[rand(9, count($char_base))];
}

return $radom_char;

}

print random_character(6);

?>

   Chúc các bạn thành công !