Tách hoặc nối các chuỗi trong Java

Nhiều ứng dụng đòi hỏi bạn phải nối một danh sách các đối tượng (thường là chuỗi) và ngăn cách chúng bởi dấu phẩy (hoặc ký tự khác) để hiển thị (đối lập với việc phân tích). Một tập hợp các phương thức tách chuỗi đơn giản sau có thể được đặt trong một class tiện ích nào đó để phục vụ cho việc sử dụng lại.

Đoạn mã sau chứa các phương thức delimit() trả về các chuỗi. Xem minh họa ở phương thức main():

public class Delimit

   {

       public static String delimit(Object[] a)

       {

          return delimit(null, a, “, “);

      }

       public static String delimit(Object[] a, String delimiter)

       {

          return delimit(null, a, delimiter);

       }

       public static String delimit(String header, Object[] a,

                                     String delimiter)

       {

          String s = ((header == null) ? “” : header);

         String d = ((delimiter == null) ? “” : delimiter);

          if ((a != null) && (a.length > 0))

          {

              s += a[0].toString();

              for (int i = 1; i < a.length; i++)

              {

                 s += d + aIdea.toString();

              }

          }

          return s;

       }

       public static void main(String args[])

       {

                     Object[] obj = {“abcdefg”, new Integer(555),    new Boolean(true)};

          System.out.println(Delimit.delimit(obj));

          System.out.println(Delimit.delimit(“LIST: “, obj, ” – “));  

       }

   }