Một cách tạo Thread trong Java

Published by admin on

Trong chương trình Slide Show, ta cần hiển thị hình ảnh trong một khoảng thời gian, sau đó thay thế bằng các hình ảnh khác. Muốn thực hiện việc này, ta phải nhờ đến kỹ thuật Thread của Java. Một cách thường dùng để tạo Thread là thực thi giao diện Runnable.
Bạn hãy biên dịch tập tin ThreadClass.java có nội dung được trình bày ở đoạn mã 1 và chạy thử với JDK 1.4.2. Hình 1 cho thấy kết xuất của chương trình khi khởi động. Hình 2 thể hiện tình trạng sau đó 5 giây. Trong ví dụ này, bạn để ý rằng tôi đã cố ý cho Thread “ngủ quên” trong 5 giây (5000 milisecond). Bạn nghĩ sao nếu ta sử dụng kỹ thuật này để hình ảnh được hiện lên trong một khỏang thời gian do người dùng tự chọn và sau đó tự động chuyển sang hình khác?

Đoạn mã 1
// ThreadClass.java
class NewThread implements Runnable
{
Thread t;
NewThread()
{
t = new Thread(this, “ChildThread”);
System.out.println(“Child Thread:” + t);
// start() will automatically invoke run()
// since we can not invoke run directly
t.start();
}
public void run()
{ // Implementing the run() method of the Runnable interface
System.out.println(“Child Thread Started”);
System.out.println(“Exiting the child thread”);
}
}
class ThreadClass
{
public static void main(String args[])
{
new NewThread();
System.out.println(“Main thread Started”);
try
{
Thread.sleep(5000);
}
catch(InterruptedException e)
{
System.out.println(“The main thread interrupted”);
}
System.out.println(“Exiting the main thread”);
}
}

Hình 1


Hình 2
ĐOÀN NGUYỄN MINH TUÊ