Load 1 table trong CSDL lên datagrid

Cách dễ dàng nhất để load 1 table trong CSDL lên đối tượng DataGrid trong VB 6.0 là dùng đối tượng “ADO Data Control” để quản lý nội dung table cần hiển thị rồi kết hợp đối tượng này với DataGrid, lập tức nội dung trong đối tượng ADO Data Control sẽ được hiển thị trong DataGrid tương ứng. Qui trình điển hình gồm các bước sau :

1. Chạy Control Panel.Administrative Tools.Data Source, chọn tab System DSN, chọn button Add rồi khai báo các thông tin liên quan đến database cần truy xuất để tạo DSN quản lý database. Tên DSN này sẽ được dùng trong code VB 6.0 mà bạn sắp viết. Nếu muốn truy xuất nhiều database khác nhau, bạn nên tạo nhiều DSN tương ứng.

2. Chạy VB 6.0, tạo hay mở lại Project VB 6.0, mở Form cần hiển thị DataGrid.

3. Chọn menu Project.Components, tìm và chọn 2 mục Microsoft ADO Data Control 6.0 và Microsoft DataGrid Control 6.0 để “add” 2 đối tượng này vào Toolbox của Project ứng dụng.

4. Vẽ đối tượng ADODC vào vị trí thích hợp trong Form, ấn phải chuột trên đối tượng ADODC vừa vẽ rồi chọn option Properties để hiển thị cửa sổ Properties của nó. Chọn tab General, đánh dấu vào mục Use DSN Data Source Name và chọn tên của DSN cần truy xuất. Chọn tab RecordSource, trong listbox Command Type chọn mục 2 – adCmdTable, trong listbox Table chọn tên table cần hiển thị.

5. Vẽ đối tượng DataGrid vào vị trí với kích thước mong muốn trong Form. Thiết lập nội dung của thuộc tính “DataSource” của DataGrid thành Adodc1 (tên của đối tượng ADODC).

6. Chạy thử ứng dụng, bạn sẽ thấy nội dung của table trong database xác định được hiển thị trong DataGrid.

Nếu muốn lập trình load động nội dung của table trong database nào đó vào DataGrid, bạn chỉ cần viết đoạn lệnh VB sau:

‘thiết lập database
Adodc1.ConnectionString = “DSN=GroupList”
‘thiết lập table
Adodc1.RecordSource = “Grouplist”
‘load nội dung table
Adodc1.Refresh
‘DataGrid sẽ tự động hiển thị nội dung của table mới