Lập trình với C#: Chương 2 (Phần XII)

Các trình biên dịch file C#

Phần này sẽ giới thiệu các bạn một số file khi bạn biên dịch chương trình ngoại trừ csc.exe. Trước tiên ta nên xác định loại file bạn muốn tạo theo bảng sau:

Option

Output

/t:exe

Ứng dụng console mặc định

/t:library

Lớp thư viện với manifest

/t:module

Thành phần không có manifest

/t:winexe

Một của sổ ứng dụng

Thí dụ:

namespace Wrox.ProCSharp.Basics
{
    public class MathLib
    {
        public int Add(int x, int y) 
        {
             return x + y;
        } 
    }
}

Chúng ta biên dịch file C# sau thành .NET DLL sử dụng câu lệnh sau:

csc /t:library MathLibrary.cs

using System;

namespace Wrox.ProCSharp.Basics
{
    class Client
    {
        public static void Main()
        {
            MathLib mathObj = new MathLib();
            Console.WriteLine(mathObj.Add(7,8));
        }
    }
}

biên dịch chương trình

csc MathClient.cs /r:MathLibrary.dll

kết quả là 15

Console I/O

Để đọc một ký tự văn bản từ của sổ console, Chúng ta dùng phương thức Console.Read(), giá trị trả về sẽ là kiểu int hoặc kiểu string tuỳ ý . Và chúng ta cũng có hai phương thức dùng để viết ra chuổi ký tự như sau:

 • Console.Write() – Viết một giá trị ra của sổ window
 • Console.WriteLine() – tương tự trên nhưng sẽ tự động xuống hàng khi kết thúc lệnh

Thí dụ sau sẽ cho giá trị nhập kiểu int và giá trị in ra kiểu chuổi

int x = Console.Read();
Console.WriteLine((char)x);

Giá trị trả về kiểu string:

string s = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(s);

Giả sử có đoạn mã như sau:

int i = 10;
int j = 20;
Console.WriteLine(“{0} plus {1} equals {2}”, i, j, i + j);

Kết quả hiển thị như sau:

10 plus 20 equals 30

int i = 940;
int j = 73;
Console.WriteLine(” {0,4}n+{1,4}n —-n {2,4}”, i, j, i + j);

Kết quả:

   940
+  73
——–
1013

Sử dụng các ghi chú

Ở chủ đề cuối này chúng ta xem phần đơn giản của chương này đó là thêm các ghi chú vào đoạn mã. Như chúng ta dã lưu ý lúc đầu ở chương trứơc, C# sử dụng kiểu truyền thống của C hàng đơn (// …) và nhiều hàng (/* … */) Một chương trình C# cũng có thể chứa những dòng chú giải bạn xem các thí dụ sau:

// This is a single-line comment
/* This comment
spans multiple lines */

Console.WriteLine(/* Please don’t do this! */ “This will compile”);

DoSomething(Width, /*Height*/ 100);

string s = “/* This is just a normal string */”;

Từ định danh và từ khoá

Trong phần cuối của chương cơ bản C# chúng ta khảo sát các quy tắc để đặt tên cho các biến, lớp, các phương thức. . .

Từ định danh là tên chúng ta đặt cho biến, để định nghĩa kiểu sử dụng như các lớp , cấu trúc, và các thành phần của kiểu này. C# có một số quy tắc để định rõ các từ định danh như sau:

Chúng phải bắt đầu bằng ký tự không bị gạch dưới

Chúng ta không được sử dụng từ khoá làm từ định danh

Trong C# có sẵn một số từ khoá (keyword).

abstract

do

implicit

params

switch

as

double

in

private

this

base

else

int

protected

throw

bool

enum

interface

public

true

break

event

internal

readonly

try

byte

explicit

is

ref

typeof

case

extern

lock

return

uint

catch

false

long

sbyte

ulong

char

finally

namespace

sealed

unchecked

checked

fixed

new

short

unsafe

class

float

null

sizeof

ushort

const

for

object

stackalloc

using

continue

foreach

operator

static

virtual

decimal

goto

out

string

volatile

default

if

override

struct

void

delegate

   

while

Tóm tắt

Trong chương này chúng ta đã khảo sát những cú pháp cơ bản của C#, Viết một số đoạn code đơn giản, chương trình C#. Chúng ta đã họ được nhiều nền tảng cơ bản trong C#, phong cách viết ngôn ngữ C#, tóm tắt các chủ đề các bạn cần phải nắm rõ như sau:

 • Phạm vi của biến và các cấp độ truy cập
 • Khai báo biến của các kiểu dữ liệu khác nhau
 • Điều khiển thi hành chương trình C#
 • Gọi và khai báo các lớp và các phương thức
 • Làm việc với mảng
 • Toán tử trong C#
 • Chuyển đổi dữ liệu giữa các kiểu khác nhau
 • Làm thế nào mà stack và heap được thi hành bởi CLR
 • Các mã ghi chú

Bây giờ bạn đã nắm được cơ bản nền của C# FrameWork, để đi sau hơn trong ngôn ngữ C# bạn cần phải cần tìm hiểu thêm lập trình hướng đối tượng của C#, Đây là tính năng mạnh và quan trong bạn không thể bỏ qua, chương tới chúng ta sẽ được học về nó.