Lập trình với C#: Chương 2 (Phần VII)

Mảng (Arrays)

Mảng

Array là một cấu trúc dữ liệu cấu tạo bởi một số biến được gọi là những phần tử mảng. Tất cả các phần tử này đều thuộc một kiểu dữ liệu. Bạn có thể truy xuất phần tử thông qua chỉ số (index). Chỉ số bắt đầu bằng zero.

Có nhiều loại mảng (array): mảng một chiều, mảng nhiều chiều.

 

Cú pháp :

           

                type[ ] array-name;

 

thí dụ:

int[] myIntegers; // mảng kiểu số nguyên

string[] myString ; // mảng kiểu chuổi chữ

Bạn khai báo mảng có chiều dài xác định với từ khoá new như sau:

// Create a new array of 32 ints
int[] myIntegers = new int[32];

integers[0] = 35;// phần tử đầu tiên có giá trị 35

integers[31] = 432;// phần tử 32 có giá trị 432

Bạn cũng có thể khai báo như sau:

int[] integers;
integers = new int[32];

string[] myArray = {“first element”, “second element”, “third element”};

Làm việc với mảng (Working with Arrays)

Ta có thể tìm được chiều dài của mảng sau nhờ vào thuộc tính Length thí dụ sau :

int arrayLength = integers.Length

Nếu các thành phần của mảng là kiểu định nghĩa trước (predefined types), ta có thể sắp xếp tăng dần vào phương thức gọi là static Array.Sort() method:

Array.Sort(myArray);

Cuối cùng chúng ta có thể đảo ngược mảng đã có nhờ vào the static Reverse() method:

Array.Reverse(myArray);
string[] artists = {“Leonardo”, “Monet”, “Van Gogh”, “Klee”};
Array.Sort(artists);
Array.Reverse(artists);

foreach (string name in artists)
{
    Console.WriteLine(name);
}

Mảng nhiều chiều (Multidimensional Arrays in C#)

Cú pháp :

type[,] array-name;

Thí dụ muốn khai báo một mảng hai chiều gồm hai hàng ba cột với phần tử kiểu nguyên :

int[,] myRectArray = new int[2,3];

Bạn có thể khởi gán mảng xem các ví dụ sau về mảng nhiều chiều:

int[,] myRectArray = new int[,]{ {1,2},{3,4},{5,6},{7,8}}; // mảng 4 hàng 2 cột
string[,] beatleName = { {“Lennon”,”John”}, 
                                            {“McCartney”,”Paul”},
                                            {“Harrison”,”George”},
                                            {“Starkey”,”Richard”} };

chúng ta có thể sử dụng :

string[,,] my3DArray;

double [, ] matrix = new double[10, 10];
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
      for (int j=0; j < 10; j++)
      matrix[i, j] = 4;
}

Mảng jagged

Một loại thứ 2 của mảng nhiều chiều trong C# là Jagged array. Jagged là một mảng mà mỗi phần tử là một mảng với kích thước khác nhau. Những mảng con này phải đuợc khai báo từng mảng con một.

Thí dụ sau đây khai báo một mảng jagged hai chiều nghĩa là hai cặp [], gồm 3 hàng mỗi hàng là một mảng một chiều:

int[][] a = new int[3][];
a[0] = new int[4];
a[1] = new int[3];
a[2] = new int[1];

Khi dùng mảng jagged ta nên sử dụng phương thức GetLength() để xác định số lượng cột của mảng. Thí dụ sau nói lên điều này:

using System;

namespace Wrox.ProCSharp.Basics
{
     class MainEntryPoint 
     {
          static void Main()
          {
               // Declare a two-dimension jagged array of authors’ names
                  string[][] novelists = new string[3][];
                  novelists[0] = new string[] {
                  “Fyodor”, “Mikhailovich”, “Dostoyevsky”};
                  novelists[1] = new string[] {
                  “James”, “Augustine”, “Aloysius”, “Joyce”}; 
                   novelists[2] = new string[] {
                   “Miguel”, “de Cervantes”, “Saavedra”};

                // Loop through each novelist in the array
                   int i;
                   for (i = 0; i < novelists.GetLength(0); i++) 
                   {
                       // Loop through each name for the novelist
                          int j;
                          for (j = 0; j < novelists[i].GetLength(0); j++)
                          {
                               // Display current part of name
                                 Console.Write(novelists[i][j] + ” “);
                           }
                       // Start a new line for the next novelist
                          Console.Write(“n”);
                    }
              }
       }
}

Kết quả chương trình sau khi chạy:

csc AuthorNames.cs
Microsoft (R) Visual C# .NET Compiler version 7.00.9466
for Microsoft (R) .NET Framework version 1.0.3705
Copyright (C) Microsoft Corporation 2001. All rights reserved.

AuthorNames
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
James Augustine Aloysius Joyce
Miguel de Cervantes Saavedra